O co se jedná?

Trh práce se neustále vyvíjí. To, jaké dovednosti, schopnosti a kvalifikaci lidé potřebují, se v průběhu času mění. A aby byli lidé na tyto změny lépe připraveni, musí mít k dispozici soubor základních dovedností, jako je nejen čtení, psaní, ovládání početních úkonů, ale i znalost cizích jazyků, přírodních věd a informačních technologií.

Získáním tzv. průřezových dovedností uplatnitelných téměř v jakémkoli zaměstnání, jako je např. schopnost se učit či se chopit iniciativy, budou mít lidé lepší pozici při hledání uplatnění v pracovním životě, který je dnes mnohem rozmanitější a nepředvídatelnější. Podnikatelské dovednosti mohou zvýšit především zaměstnanost mladých lidí a podpořit vznik nových podniků.

Dále je důležité lépe rozpoznat potřebné dovednosti, kompetence a kvalifikaci a najít způsob, jak se lépe orientovat v jejich nabídce, aby se předcházelo vzniku nedostatku určitých kvalifikací a nesouladu mezi nabídkou a poptávkou. Účinná komunikace mezi trhem práce a oblastí vzdělávání a odborné přípravy je proto naprosto zásadní.

Čeho se doposud dosáhlo?

Evropské iniciativy pro rozvoj dovedností:

Evropské iniciativy zaměřené na zajišťování dostatečné nabídky potřebných dovedností:

  • ESCO je mnohojazyčná klasifikace dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání v EU. Zavádí standardní terminologii ve 25 evropských jazycích a kategorizuje dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání, která jsou relevantní pro trh práce a oblast vzdělávání a odborné přípravy v EU.
  • Evropský přehled dovedností napomáhá pravidelnému sledování potřeb trhu v oblasti dovedností a hodnotí současnou situaci na vnitrostátní i celoevropské úrovni. Jedná se o centrální zdroj dat a informací o současných trendech týkajících se dovedností v jednotlivých profesích a odvětvích v jednotlivých členských státech i v EU.

Jaký je další postup?

  • Klasifikaci ESCO neustále přizpůsobovat reálné situaci na trhu práce a v oblasti vzdělávání a odborné přípravy
  • Promítnout poznatky klasifikace ESCO do evropského vzoru životopisu (Europass), Evropského přehledu dovedností a služby EURES.
  • Průběžně sledovat poměř mezi nabídkou dovedností a poptávkou – Evropský přehled dovedností