За какво става въпрос?

Пазарът на труда постоянно се променя. В течение на времето уменията, компетентностите и квалификациите, от които хората се нуждаят, се променят. За да се справят с промените, хората трябва да притежават различни основни умения, включително езикова грамотност, математически познания, познания по чужди езици, научни знания и умения за работа с цифрови технологии.

Общоприложимите умения, като способността за учене и инициативността, ще помогнат на хората да се справят с днешното разнообразно и непредвидимо професионално развитие. Предприемаческите умения ще подобрят способността най-вече на младите хора да си намират работа и ще допринесат за създаването на нови предприятия.

Освен това е важно наличните умения, компетентности и квалификации да се идентифицират и управляват по-добре с цел да се предотвратяват пропуските и несъответствията по отношение на уменията. Ефективната комуникация между пазара на труда и сектора на образованието и обучението е от жизненоважно значение.

Какво е направено досега?

Европейски инициативи за развиване на умения:

Европейски инициативи за управление на наличието на необходими умения:

  • ESCO е европейска класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите. С нея се въвежда стандартна терминология на 25 европейски езика и се категоризират уменията, компетентностите, квалификациите и професиите, които са от значение за пазара на труда на ЕС и за образованието и обучението.
  • Европейската панорама на уменията спомага за редовното наблюдение на прогнозирането и оценката на уменията на национално и европейско равнище. Тя е централна точка за достъп, съдържаща информация за тенденциите по отношение на уменията в професиите и секторите в страните членки и в ЕС като цяло.

Какви са следващите стъпки?

  • Непрекъснато адаптиране на ESCO към реалността на пазара на труда и образованието и обучението
  • Прилагане на ESCO в автобиографията Europass, Панорамата на уменията в ЕС и EURES
  • Постоянен мониторинг на тенденциите по отношение на уменията и тяхното търсене — Панорама на уменията в ЕС