Infografik om Pisaresultaten

Investeringar i utbildning är viktiga för att människor ska få den kunskap de behöver för att få ett jobb och hitta sin plats i samhället. Därför är utbildning en av prioriteringarna i investeringsplanen för Europa som lades fram i november 2014. Syftet med planen är att få bort hinder för investeringar, marknadsföra och bistå investeringsprojekt och använda de ekonomiska resurserna på ett smartare sätt.

EU stöder redan nationella och regionala myndigheter, utbildningsinstitutioner och samhällsorganisationer för att få dem att satsa mer på utbildning. Pengarna kommer från olika EU-fonder, bland annat Erasmus+, Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Hur kan investeringsplanen stödja utbildning?

Kärnan i investeringsplanen är Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) som kan bidra till att utbildningssektorn får in nya pengar. Efsi erbjuder privata investerare en EU-garanti så att de vågar investera i projekt som de kanske inte hade satsat på annars.

Efsi kan stödja projekt med hjälp av flera olika finansieringsinstrument, till exempel skuldfinansiering, garantier och eget kapital.

För att öka genomslaget går det också att kombinera Efsi med medel från andra program, till exempel Europeiska socialfonden. Efsi är inriktad på både långsiktiga investeringar i infrastruktur och specifika finansieringslösningar för småföretag.

Utbildningssektorn har stor potential att dra nytta av planen genom båda kanalerna.

Hur kan investeringsplanen användas i praktiken?

  • Modernisera infrastruktur

Med stöd från Efsi kan offentlig-privata partnerskap utveckla projekt för att upprusta och modernisera skolornas och universitetens infrastruktur för att förbättra inlärnings- och arbetsmiljön. Det kan handla om bredband och it-verktyg i skolorna eller högteknologiska campusar och laboratorier.

  • Hjälpa studenterna ekonomiskt

Eftersom Efsi kan användas som säkerhet skulle studenterna kunna få studielån med mycket bra villkor.

  • Främja kunskapstriangeln

Efsi kan också användas för att stärka samverkan mellan utbildning, näringsliv och forskning. Uppstartsföretag skulle kunna dra nytta av förmånlig finansiering för att omsätta forskningsresultat i kommersiella projekt.


Finansiera din idé