Infografika: slabi rezultati

Vlaganje v izobraževanje in poklicno usposabljanje je bistvenega pomena, če naj evropski prebivalci pridobijo znanja, potrebna na trgu dela in v družbi na splošno. Izobraževanje je zato ena od prednostnih nalog naložbenega načrta za Evropo. Evropska komisija je uvedla naložbeni načrt za Evropo novembra 2014, da bi odstranila ovire za naložbe ter hkrati zagotovila prepoznavnost in tehnično pomoč naložbenim projektom in preudarnejšo rabo novih in obstoječih finančnih virov.

EU že zdaj podpira nacionalne in regionalne organe ter izobraževalne ustanove in organizacije civilne družbe. Finančna sredstva namenjajo različni evropski skladi, denimo program Erasmus+, Evropski socialni sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj.

Izobraževanje in naložbeni načrt

Naložbeni načrt za Evropo pomeni za sektor izobraževanja dodatno možnost za pridobitev finančnih sredstev.
Temelj naložbenega načrta je Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI). Sklad EFSI ponuja zasebnim vlagateljem jamstvo EU za njihovo naložbo v posamezne projekte in jih tako spodbuja k vlaganju v projekte, ki bi se jim sicer zdeli preveč tvegani.

Sklad EFSI uporablja različne instrumente financiranja, denimo dolžniško financiranje, lastniško financiranje, jamstvo.

Finančno podporo iz sklada EFSI je mogoče tudi kombinirati s finančnimi sredstvi iz drugih programov in skladov, denimo Evropskega socialnega sklada. Sklad EFSI podpira tako dolgoročne naložbe v infrastrukturo kot posamezne finančne rešitve za MSP.

Sektor izobraževanja in usposabljanja lahko izkoristi obe vrsti finančne podpore.

Naložbeni načrt v praksi

  • Izboljšave infrastrukture

Sklad EFSI omogoča javno-zasebnim partnerstvom izvedbo projektov nadgradnje in modernizacije šolske in univerzitetne infrastrukture, torej izboljšavo učnega okolja za učence in študente ter delovnih pogojev za učitelje. Sem sodijo projekti uvajanja širokopasovnega interneta in informacijsko-komunikacijskih orodij v šole ali gradnja visoko-tehnoloških parkov z vrhunskimi laboratoriji.

  • Podpora študentom

Jamstva sklada EFSI omogočajo študentom najem posojila po izjemno ugodnih obrestnih merah.

  • Podpora trikotniku znanja:

Sklad EFSI lahko podpre povezovanje in sinergije med šolstvom, gospodarstvom in raziskovalnim sektorjem. Zagonskim podjetjem omogoča ugodnejše financiranje projektov pretvarjanja rezultatov univerzitetnih raziskav v tržne izdelke.


Finančna sredstva za ideje