Infografika o nezvládaní základných zručností

Investície do vzdelávania a odbornej prípravy sú rozhodujúce, ak sa majú Európanom zabezpečiť zručnosti, ktoré potrebujú, aby si našli miesto na trhu práce a v spoločnosti ako celku. Preto je vzdelávanie je jednou z priorít v rámci Investičného plánu pre Európu. Európska komisia spustila túto iniciatívu v novembri 2014, aby odstránila prekážky brániace investíciám, zviditeľňovala investičné projekty a poskytovala im technickú pomoc, ako aj na to, aby sa inteligentnejšie využívali nové a existujúce finančné zdroje.

EÚ už podporuje vnútroštátne a regionálne orgány, ako aj vzdelávacie inštitúcie a organizácie občianskej spoločnosti na oživenie investícií do vzdelávania a odbornej prípravy. Peniaze pochádzajú z rôznych fondov EÚ vrátane programu Erasmus+, Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Ako sa môže investičný plán využívať vo vzdelávaní a v odbornej príprave?

Investičný plán pre Európu ponúka dodatočnú možnosť investovať ďalšie peniaze do vzdelávacieho odvetvia.
Hlavným prvkom plánu je Európsky fond pre strategické investície (EFSI). EFSI ponúka súkromným investorom záruky EÚ na investície do konkrétnych projektov, a tak ich nabáda financovať projekty, ktoré by sa inak nemuseli dať zrealizovať.

EFSI sa môže použiť na podporu projektov vďaka širokej škále rôznych finančných nástrojov, akými sú dlhové financovanie, záruky a vlastný kapitál.

S cieľom posilniť vplyv financovania z EFSI je tiež možné kombinovať ho s financovaním z iných programov, napríklad z Európskeho sociálneho fondu. EFSI sa zameriava na dlhodobé investície do infraštruktúry, ako aj na špecifické riešenia financovania pre MSP.

Vzdelávanie a odborná príprava majú jasný potenciál využívať plán prostredníctvom oboch týchto kanálov.

Ako by sa investičný plán dal využiť v praxi?

  • Zlepšovanie vzdelávacej infraštruktúry:

Vďaka EFSI sa v rámci verejno-súkromných partnerstiev dajú realizovať projekty na zlepšovanie a modernizáciu infraštruktúry v školách a na univerzitách, čím sa zlepší vzdelávacie prostredie pre študentov a pracovné podmienky učiteľov. To môže zahŕňať poskytovanie prístupu k širokopásmovému pripojeniu a nástrojov IKT školám či budovanie univerzít s najnovším technickým vybavením a špičkových laboratórií.

  • Podpora študentov:

Keďže EFSI sa môže použiť ako záruka, študenti by vďaka nemu mohli využívať úverové programy s mimoriadne výhodnými úrokmi.

  • Posilňovanie vedomostného trojuholníka:

EFSI sa tiež môže použiť na posilnenie prepojení a tvorbu synergií medzi vzdelávaním, podnikmi a výskumom. Začínajúce podniky by mohli využívať výhodnejšie financovanie na premenu univerzitného výskumu na výnosné projekty.


Finančné prostriedky na váš návrh