Γράφημα χαμηλών επιδόσεων

Η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι ζωτικής σημασίας για τον εφοδιασμό των Ευρωπαίων με τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια θέση στην αγορά εργασίας και την κοινωνία γενικότερα. Γι αυτό, η εκπαίδευση είναι μία από τις προτεραιότητες του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε αυτή την πρωτοβουλία τον Νοέμβριο του 2014 με στόχο την άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, την παροχή προβολής και τεχνικής υποστήριξης στα επενδυτικά σχέδια καθώς και την αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων.

Η ΕΕ στηρίζει ήδη εθνικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο την αύξηση των επενδύσεων στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Οι χρηματοδοτικοί πόροι προέρχονται από διάφορα Ευρωπαϊκά Ταμεία, όπως το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Πώς μπορούν η εκπαίδευση και η κατάρτιση να επωφεληθούν από το Επενδυτικό Σχέδιο,

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη παρέχει επιπλέον δυνατότητες χρηματοδότησης του τομέα της εκπαίδευσης.
Ραχοκοκαλιά του Σχεδίου είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το οποίο παρέχει στους ιδιώτες επενδυτές εγγύηση της ΕΕ για τις επενδύσεις τους σε συγκεκριμένα έργα και έτσι τους ενθαρρύνει να χρηματοδοτούν έργα που διαφορετικά δεν θα ήταν βιώσιμα.

Το ΕΤΣΕ μπορεί να στηρίζει έργα χρησιμοποιώντας μεγάλη ποικιλία χρηματοδοτικών μέσων, π.χ. χρηματοδότηση υπό μορφή δανείων, εγγυήσεων και ιδίων κεφαλαίων.

Για καλύτερα αποτελέσματα, είναι επίσης δυνατό να συνδυάζεται η στήριξη από το ΕΤΣΕ με χρηματοδότηση από άλλα προγράμματα, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το ΕΤΣΕ στοχεύει τόσο στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε υποδομές όσο και σε συγκεκριμένες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις για ΜΜΕ.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση μπορούν σαφέστατα να επωφεληθούν από το Επενδυτικό Σχέδιο μέσω και των δύο αυτών δυνατοτήτων.

Πώς μπορεί το Επενδυτικό Σχέδιο να χρησιμοποιηθεί στην πράξη;

  • Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών:

Στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ είναι δυνατές οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με σκοπό την υλοποίηση έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού σχολικών και πανεπιστημιακών υποδομών, ώστε να βελτιωθεί το περιβάλλον φοίτησης των διδασκομένων αλλά και οι συνθήκες εργασίας των διδασκόντων. Στα έργα αυτά συγκαταλέγονται ο εξοπλισμός σχολείων με ευρυζωνική πρόσβαση και με εργαλεία ΤΠΕ καθώς και η κατασκευή τεχνολογικά εξοπλισμένων σχολικών εγκαταστάσεων με υπερσύγχρονα εργαστήρια.

  • Στήριξη φοιτητών:

Δεδομένου ότι το ΕΤΣΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση, οι φοιτητές θα μπορούν να επωφεληθούν από ιδιαίτερα ευνοϊκά προγράμματα δανειοδότησης.

  • Ενίσχυση του τριγώνου της γνώσης:

Το ΕΤΣΕ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σύσφιξη δεσμών και τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων και της έρευνας. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τους ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης για να μετατρέψουν το ερευνητικό έργο που πραγματοποιείται εντός των πανεπιστημίων σε εμπορεύσιμα σχέδια.


Χρηματοδότηση της ιδέας σας

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο ενημερωτικό δελτίο Εκπαίδευση και το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη