Infografika

Mají-li mít Evropané dovednosti, díky kterým by se uplatnili na trhu práce i ve společnosti obecně, je naprosto nutné investovat do vzdělávání a odborné přípravy. Vzdělávání proto patří mezi priority Investičního plánu pro Evropu. Tuto iniciativu zahájila Evropská komise v listopadu 2014 s cílem odstranit překážky pro investice, zviditelnit investiční projekty a zajistit jim technickou pomoc a lépe využívat stávající i nové finanční zdroje.

Už teď Evropská unie podporuje vnitrostátní a regionální orgány, vzdělávací instituce a organizace občanské společnosti, aby do vzdělávání a odborné přípravy investovali více. Prostředky pocházejí z různých evropských fondů včetně programu Erasmus+, Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Jak může investiční plán pomoci rozvoji vzdělávání a odborné přípravy?

Investiční plán pro Evropu představuje další způsob, jak do sektoru vzdělávání přilákat nové finanční prostředky.
Základem plánu je Evropský fond pro strategické investice (EFSI), který nabízí soukromým investorům unijní záruky za jejich investice do konkrétních projektů, a motivuje je tak k financování projektů, které by se jinak možná nerealizovaly.

Fond EFSI lze využít k financování projektů celou škálou nejrůznějších finančních nástrojů, jako je dluhové financování, záruky nebo vlastní kapitál.

Aby se účinky plánu ještě umocnily, je možné kombinovat podporu z fondu EFSI s financováním z dalších programů, jako je například Evropský sociální fond. Fond EFSI se zaměřuje jednak na dlouhodobé investice do infrastruktury, jednak na specifické možnosti financování pro malé a střední podniky.

Vzdělávání a odborná příprava mohou těmito dvěma způsoby z investičního plánu jednoznačně mnohé vytěžit.

Jak se dá investiční plán využít v praxi?

  • Modernizací vzdělávací infrastruktury:

V rámci EFSI mohou partnerství veřejného a soukromého sektoru vyvíjet projekty zaměřené na zdokonalování a modernizaci školní a univerzitní infrastruktury a zlepšovat tak vzdělávací prostředí studentů i pracovní podmínky učitelů. Může se jednat o vybavení škol širokopásmovým připojením a ICT nástroji nebo vybudování high-tech kampusů se špičkovými laboratořemi.

  • Podporou studentů:

Jelikož EFSI lze použít jako záruku, mohli by studenti využívat půjčky s velice výhodnými podmínkami.

  • Těsnějším propojením znalostního trojúhelníku:

Prostředky EFSI se dají použít i k prohloubení vazeb a vytváření synergií mezi vzdělávacími institucemi, podnikatelským sektorem a výzkumem. Start-upy by mohly čerpat výhodnější financování na rozvoj univerzitního výzkumu a přeměnu jeho výsledků v komerčně využitelné projekty.


Finance na vaše projekty