Vad går det ut på?

En stark kunskapsbas och bra analyser är centrala faktorer för välgrundade politiska diskussioner och strategier i utbildningsfrågor.

EU-kommissionen utgår från riktmärken, indikatorer, studier, internationella undersökningar och analyser när man genomför den strategiska utbildningsramen.

EU har satt upp riktmärken för 2020 när det gäller

  • avhopp från skolan
  • högre utbildning
  • grundläggande färdigheter
  • förskoleverksamhet
  • livslångt lärande
  • övergång till arbetsmarknaden
  • rörlighet mellan länder.

Nyckelindikatorer används också för att mäta resultaten inom andra prioriterade områden där man inte satt upp några riktmärken, t.ex. språkkunskaper, vuxnas färdigheter, lärare, utbildningssatsningar, it i utbildningen, entreprenörskap i utbildningen Deutsch (de) English (en) français (fr) och yrkesutbildning.

Vad gör EU?

Den årliga utbildningsöversikten beskriver hur väl länderna har nått riktmärkena och indikatorerna i strategin Utbildning 2020 och Europa 2020-målen om utbildning. Den visar hur utbildningssystemen i Europa har utvecklats. Översikten åtföljs av 28 landsrapporter och ett webbaserat visualiseringsverktyg.

För att främja den politiska dialogen med medlemsländerna om nya problem gör kommissionen också egna studier och utgår från analyser, prognoser och information från andra organisationer och organ.

EU-kommissionen samarbetar också med Eurydice, Cedefop och Gemensamma forskningscentrumet för att förbättra kunskapen om utbildningssystemen.

Vad har man gjort hittills?

Kommissionen och OECD har ingått ett samarbetsavtal om utbildning och färdigheter, där internationella undersökningar anges som ett centralt område av gemensamt intresse. År 2013 publicerade kommissionen och OECD resultaten av två internationella undersökningar av färdigheter, Pisaundersökningen (för 15-åringar) och undersökningen av vuxnas färdigheter (Piaac).

Samarbetet med OECD omfattar också strategier för färdigheter, företagskunskap och skolsystemens effektivitet.

Två omfattande rapporter om lärare och undervisningsmetoder släpptes i juni 2015: Läraryrket i Europa – praxis, attityder och metoder från kommissionen, Eacea och Eurydice, och Undervisningsmetoder i Europas skolor – erfarenheter från storskaliga utvärderingar från kommissionen och Gemensamma forskningscentrumet.

Ett policydokument från EU-kommissionen pdf(462 kB) English (en)  innehåller en sammanfattning av resultaten av studierna ovan och förslag på åtgärder.

Vad blir nästa steg?

  • Lansering av den internationella utbildningsundersökningen Talis
  • Gemensamt genomförande av OECD:s projekt om skolsystemens effektivitet och nationella strategier för kompetensutveckling

 

Läs mer

Gemensamma undersökningar av färdigheter