Navigacijska pot

Politike o izobraževanju in usposabljanju, temelječe na dokazih

Za kaj gre

Trdna dejstva in kakovostna analiza so nujni za obveščeno razpravo o politikah na področju izobraževanja in usposabljanja ter njihovo pripravo.

Evropska komisija z različnimi metodami zagotavlja, da se ta pristop ustrezno uporablja pri izvedbi strateškega okvira, denimo s ključnimi referenčnimi cilji in kazalniki, študijami, mednarodnimi raziskavami ter sekundarnimi analizami.

Evropski referenčni cilji so ciljne vrednosti, ki si jih je EU zadala za leto 2020 na področju:

  • predčasnega opuščanja šolanja,
  • doseganja visokošolske izobrazbe,
  • temeljnih spretnosti,
  • predšolske vzgoje,
  • vseživljenskega učenja,
  • prehoda na trg dela,
  • mobilnosti med državami.

Temeljni kazalniki se poleg tega uporabljajo za spremljanje napredka na številnih dodatnih prednostnih področjih, ki niso zajeta v referenčnih ciljih, denimo znanje jezikov, znanje in spretnosti odraslih, učitelji, naložbe v izobraževanje in usposabljanje, uporaba IKT v izobraževanju, podjetništvo v izobraževanju ter poklicno izobraževanje in usposabljanje.

Delo Komisije

Letni pregled izobraževanja in usposabljanja prikazuje napredek pri doseganju referenčnih ciljev in temeljne kazalnike okvira izobraževanje in usposabljanje 2020, vključno z glavnim ciljem strategije Evropa 2020 glede izobraževanja in usposabljanja. Prikazuje razvoj sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi. Spremlja ga 28 posameznih poročil po državah in spletno orodje za vizualizacijo.

Evropska komisija za lažji dialog z državami EU o novih vprašanjih izvaja tudi študije in uporablja analize, napovedi in informacije na sistemski ravni, ki jih pripravljajo druge organizacije, agencije in službe Komisije.

Evropska komisija za izboljšanje razumevanja in poznavanja sistemov izobraževanja in usposabljanja sodeluje tudi z mrežo Eurydice, Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja in Skupnim raziskovalnim središčem.

Dosedanji ukrepi

Evropska komisija in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) sta podpisali sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja in spretnosti, v katerem sta kot skupno področje zanimanja navedli tudi mednarodne raziskave. Leta 2013 sta skupaj objavili rezultate dveh ocenjevanj spretnosti: programa mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA) in ankete o znanju in spretnostih odraslih (PIAAC).

Sodelovanje z OECD zajema tudi strategije za spretnosti, podjetniške ustanove in učinkovitost šolskih sistemov.

Naslednji koraki
 

How can we help?