O čo ide?

Na dôkazoch založená a spoľahlivá analýza je kľúčovým prvkom pre informované politické diskusie a rozvoj politiky v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Európska komisia vychádza z mnohých zdrojov vrátane kľúčových referenčných hodnôt a ukazovateľov, štúdií, medzinárodných prieskumov a sekundárnych analýz s cieľom zabezpečiť, aby bol tento prístup vhodne začlenený do vykonávania strategického rámca.

Európske referenčné hodnoty stanovujú úroveň, ktorá sa má do roku 2020 dosiahnuť v týchto oblastiach:

  • predčasné ukončenie školskej dochádzky,
  • ukončenie vysokoškolského vzdelávania,
  • základné zručnosti,
  • vzdelávanie detí v predškolskom veku,
  • celoživotné vzdelávanie,
  • prechod na trh práce,
  • mobilita medzi krajinami.

Hlavné ukazovatele sa využívajú aj na monitorovanie pokroku v ďalších prioritných oblastiach, ktoré v súčasnosti nie sú zahrnuté v referenčných hodnotách, ako sú znalosť cudzích jazykov, zručnosti dospelých, učitelia, investície do vzdelávania a odbornej prípravy, informačné a komunikačné technológie vo vzdelávacom procese, podnikanie v oblasti vzdelávania Deutsch (de) English (en) français (fr) a odborné vzdelávanie a príprava (VET).

Čo robí Komisia?

V ročnom monitore vzdelávania a odbornej prípravy sa uvádza pokrok vzhľadom na referenčné hodnoty strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave ET 2020 vrátane hlavného cieľa stratégie Európa 2020 v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Monitor ilustruje vývoj systémov vzdelávania a odbornej prípravy v celej Európe. Dopĺňa ho 28 správ za jednotlivé krajiny a online nástroj vizualizácie.

S cieľom uľahčiť politický dialóg s krajinami EÚ o nových a vznikajúcich problémoch Európska komisia vypracúva štúdie a využíva analýzy, prognózy a informácie iných organizácií, agentúr a útvarov Komisie.

Komisia takisto spolupracuje so sieťou EURYDICE, európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania Cedefop a Spoločným výskumným centrom, aby zlepšila svoje poznatky o systémoch vzdelávania a odbornej prípravy.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Európska komisia a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj podpísali dohodu o spolupráci v oblasti vzdelávania a zručností, pričom za jednu z hlavných oblastí spoločného záujmu určili medzinárodné prieskumy. V roku 2013 Európska komisia a OECD spoločne uverejnili výsledky dvoch posúdení zručností, Program pre medzinárodné hodnotenie žiakov (PISA) a Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC).

Spolupráca s OECD takisto zahŕňa stratégie zručností, podnikateľské inštitúcie a účinnosť školských systémov.

V júni 2015 boli spoločne uverejnené dve technické správy o učiteľoch a vzdelávacích postupoch: Európska komisia/EACEA/Eurydice, The Teaching Profession in Europe. Practices, Perceptions and Policies, (Pedagogické profesie v Európe. Postupy, vnímanie a politiky) a Európska komisia/JRC-CRELL, Teaching Practices in Primary and Secondary Schools in Europe. Insights from Large-Scale Assessments in Education (Vzdelávacie postupy na základných a stredných školách v Európe. Výsledky rozsiahlych hodnotení vo vzdelávaní).

Politický dokument Európskej komisie pdf(462 kB) English (en) o dôsledkoch nedávneho celoeurópskeho výskumu o pedagogických profesiách.

Aké budú ďalšie kroky?

 

Ďalšie informácie

Spoločné posudzovanie zručností

  • Program pre medzinárodné hodnotenie žiakov pdf(788 kB) English (en) (PISA)
  • Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých pdf(1.1 Mb) English (en) (PIAAC)