Informacje podstawowe

Solidna podstawa dowodowa i dogłębne analizy są kluczowymi elementami świadomej dyskusji politycznej i rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia.

Komisja Europejska wykorzystuje szereg zasobów obejmujących kluczowe poziomy odniesienia i wskaźniki, badania, międzynarodowe ankiety i inne analizy, aby zagwarantować, że takie podejście zostanie odpowiednio zastosowane podczas realizacji ram strategicznych.

Europejskie poziomy odniesienia wyznaczają poziom, który należy osiągnąć do 2020 r. w obszarach:

  • przedwczesnego kończenia nauki
  • uzyskiwania wyższego wykształcenia
  • umiejętności podstawowych
  • wczesnej edukacji
  • uczenia się przez całe życie
  • wchodzenia na rynek pracy
  • mobilności między krajami.

Kluczowe wskaźniki wykorzystywane są również do monitorowania postępów w wybranych dodatkowych obszarach priorytetowych, obecnie nieobjętych poziomami odniesienia, takich jak: języki obce, szkolenia dorosłych, nauczyciele, inwestycje w kształcenie i szkolenie, ICT w edukacji, przedsiębiorczość w edukacji Deutsch (de) English (en) français (fr) oraz kształcenie i szkolenie zawodowe.

Co robi w związku z tym Komisja?

Publikowany co roku monitor kształcenia i szkolenia określa postępy w zakresie poziomów odniesienia i kluczowych wskaźników programu ET 2020, w tym w zakresie głównego celu strategii „Europa 2020” dotyczącego kształcenia i szkolenia. Przedstawia on rozwój systemów kształcenia i szkolenia w całej Europie. Towarzyszy mu 28 sprawozdań krajowych oraz internetowe narzędzie wizualizacji.

Celem ułatwienia dialogu z krajami UE na temat nowych kwestii Komisja Europejska prowadzi również badania i sporządza analizy i prognozy oraz gromadzi informacje na poziomie systemowym, które przekazują różne organizacje, agencje i służby Komisji.

Komisja Europejska współpracuje także z EURYDICE, Cedefop oraz ze Wspólnym Centrum Badawczym w celu pogłębienia wiedzy na temat systemów edukacji i szkoleń.

Co zrobiono dotychczas w tej sprawie?

Podpisano porozumienie w sprawie współpracy w dziedzinie edukacji i umiejętności między Komisją Europejską i Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Za jedną z najważniejszych dziedzin będących przedmiotem wspólnego zainteresowania uznano badania międzynarodowe. W 2013 r. Komisja Europejska i OECD wspólnie opublikowały wyniki dwóch ocen umiejętności: Programu międzynarodowej oceny umiejętności uczniów (PISA) oraz Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC).

Współpraca z OECD obejmuje również strategie nabywania umiejętności, instytucje rozwijające przedsiębiorczość oraz efektywność systemów oświatowych.

W czerwcu 2015 r. opublikowano dwa szczegółowe sprawozdania z badań dotyczące pracowników dydaktycznych i metod nauczania: Zawód związany z nauczaniem w Europie. Metody, punkty widzenia i strategie polityczne (Komisja Europejska/EACEA/Eurydice) oraz Metody nauczania w szkołach podstawowych i średnich w Europie. Wgląd w zakrojony na szeroką skalę proces oceny w dziedzinie edukacji (Komisja Europejska/JRC-CRELL).

Dokument programowy Komisji Europejskiej pdf(462 kB) English (en)  na temat skutków najnowszych badań dotyczących zawodu związanego z nauczaniem w Europie

Jakie są dalsze kroki?

 

Więcej informacji

Wspólne oceny kwalifikacji

  • Program międzynarodowej oceny umiejętności uczniów pdf(788 kB) English (en) (PISA)
  • Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych pdf(1.1 Mb) English (en) (PIAAC)