Kruimelpad

Onderwijs- en opleidingsbeleid op basis van feiten

Waar gaat het om?

Degelijke wetenschappelijke onderbouwing en analyses zijn onontbeerlijk bij de beleidsontwikkeling op het gebied van onderwijs en opleiding.

De Europese Commissie heeft een reeks bronnen hiervoor, waaronder benchmarks en indicatoren, onderzoeksresultaten, internationale enquêtes en secundaire analyses, die ervoor moeten zorgen dat deze aanpak ook gevolgd wordt bij de uitvoering van het strategisch kader.

De Europese benchmarks geven aan welk niveau de EU voor 2020 wil bereiken op het gebied van:

  • schooluitval
  • hoger onderwijs
  • basisvaardigheden
  • kleuteronderwijs
  • permanente educatie
  • overgang naar de arbeidsmarkt
  • mobiliteit tussen landen

Er worden ook kernindicatoren gebruikt om de vooruitgang te meten op een aantal prioritaire terreinen waarvoor momenteel geen benchmarks zijn, zoals talen, vaardigheden van volwassenen, leerkrachten, investeringen in onderwijs en opleiding, ICT in het onderwijs, ondernemerschap in het onderwijs en beroepsopleidingen.

Wat doet de Europese Commissie?

De jaarlijkse onderwijs- en opleidingenmonitor meet de vooruitgang op het vlak van de benchmarks en kernindicatoren voor onderwijs en opleiding voor 2020, waaronder de hoofddoelstelling van Europa 2020 voor onderwijs en opleiding. De monitor illustreert de ontwikkeling van de onderwijs- en opleidingsstelsels in Europa. Hij gaat vergezeld van rapporten over de 28 individuele landen en een online-visualisatie.

Om de beleidsdialoog met de EU-landen over nieuwe en opkomende kwesties te vergemakkelijken, voert de Europese Commissie ook studies uit en benut zij analyses, prognoses en informatie van andere organisaties, agentschappen en diensten van de Commissie.

Ook werkt zij samen met Eurydice, het Cedefop en het Gemeenschappelijk onderzoekscentrum om meer kennis te vergaren over onderwijs- en opleidingsstelsels.

Wat is er al gedaan?

De Europese Commissie en de OESO hebben een Regeling voor samenwerking inzake onderwijs en vaardigheden gesloten. Daarin worden internationale enquêtes genoemd als een van de belangrijkste punten. In 2013 hebben de Commissie en de OESO gezamenlijk de resultaten van twee onderzoeken naar vaardigheden gepubliceerd: het programma voor internationale studentenevaluatie en de enquête over de vaardigheden van volwassenen.

De samenwerking met de OESO heeft ook betrekking op strategieën voor vaardigheden, ondernemende instellingen en de efficiëntie van onderwijsstelsels.

Wat zijn de volgende stappen?
 

How can we help?