Par ko ir runa

Nopietna faktu bāze un padziļināta analīze ir lietpratīgas politikas diskusijas un izglītības un apmācības politikas pasākumu priekšnoteikumi.

Lai gādātu par šīs pieejas pienācīgu izmantojumu stratēģisko principu īstenojumā, Eiropas Komisija savā darbā pamatojas uz visdažādākajiem avotiem, tostarp atsauces kritērijiem un pamatrādītājiem, pētījumiem, starptautiskiem apsekojumiem un sekundāras analīzes.

ES atsauces kritēriju mērķis ir gādāt, ka līdz 2020. gadam tiek sasniegti attiecīgi līmeņi vairākās jomās:

  • mazāks skolu priekšlaicīgi pamatušo skaits,
  • augstskolas beidzēju īpatsvars,
  • pamatprasmes,
  • pirmskolas izglītība,
  • mūžizglītība,
  • pāreja uz darba tirgu,
  • mobilitāte starp valstīm.

Pamatrādītājus arī izmanto, lai pārraudzītu progresu vairākās citās prioritārās jomās, ko pašlaik neaptver atsauces kritēriji, tādās kā valodas, pieaugušo prasmes, skolotāji, ieguldījumi izglītībā un apmācībā, IKT izglītībā, uzņēmējdarbība izglītībā Deutsch (de) English (en) français (fr) un profesionālā izglītība un apmācība.

Ko dara Eiropas Komisija

Eiropas Komisija katru gadu izglītības un apmācības pārskata ziņojumā aplūko progresu, kas panākts attiecībā uz stratēģijas “ET 2020” atsauces kritērijiem un pamatrādītājiem, tostarp attiecībā uz stratēģijas “Eiropa 2020” pamatmērķi izglītībai un apmācībai. Ziņojums parāda, kā attīstās izglītības un apmācības sistēmas Eiropā. To papildina 28 atsevišķi valstu ziņojumi un instruments informācijas aplūkošanai internetā.

Lai sekmētu politisko dialogu ar ES valstīm par jauniem jautājumiem un tādiem, kas būs risināmi tuvākā nākotnē, Eiropas Komisija īsteno pētījumus, izmanto analītiskus pētījumus, prognozes, sistēmlīmeņa informāciju no citām organizācijām, aģentūrām un Komisijas dienestiem.

Lai uzlabotu savas zināšanas par izglītības un apmācības sistēmām, Eiropas Komisija sadarbojas arī ar ES izglītības informācijas tīklu “EURYDICE”, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru “Cedefop” un Kopīgo pētniecības centru.

Līdz šim veiktie pasākumi

Eiropas Komisija un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija ir parakstījušas vienošanos par sadarbību jautājumā par izglītību un prasmēm, un par vienu no galvenajām kopējas intereses jomām tika atzīti starptautiska mēroga apsekojumi. 2013. gadā Eiropas Komisija un ESAO kopīgi publicēja rezultātus, kas tika gūti divos atsevišķos prasmju novērtējumosStarptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā (PISA) un pētījumā par pieaugušo prasmēm (PIAAC).

Sadarbība ar ESAO attiecas arī uz prasmju stratēģijām, uzņēmējdarbības iestādēm un skolu sistēmu efektivitāti.

2015. gada jūnijā tika vienlaikus publicēti divi plaši tehniski ziņojumi par pedagogiem un mācīšanas metodēm: Eiropas Komisijas, Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras un “Eurydice” ziņojums par pedagoga profesiju Eiropā. Prakse, uzskati un politika un Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra Mūžizglītības pētījumu centra ziņojums par mācīšanas praksi Eiropas pamatskolās un vidusskolās. Atziņas, kas gūtas vērienīgos izglītības nozarē veiktos novērtējumos.

Eiropas Komisijas politikas dokuments pdf(462 kB) English (en) par nesen veiktās Eiropas skolotāju un mācīšanas metožu analīzes ietekmi.

Turpmākie pasākumi

 

Uzziniet vairāk!

Kopīga prasmju novērtēšana

  • Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma pdf(788 kB) English (en) (PISA)
  • Pētījums par pieaugušo prasmēm pdf(1.1 Mb) English (en) (PIAAC)