Millega on tegemist?

Tugev tõendite baas ja põhjalikud analüüsid on ülimalt olulised elemendid teadlike poliitiliste arutelude ning poliitiliste arengute puhul haridus- ja koolitusvaldkonnas.

Euroopa Komisjon tugineb mitmetele allikatele, sealhulgas peamistele sihttasemetele ja näitajatele, uurimustele, rahvusvahelistele uuringutele ning korduvanalüüsidele, et tagada asjaomase lähenemisviisi nõuetekohane kaasamine strateegilise raamistiku rakendamisse.

Euroopa sihttasemed märgivad 2020. aastaks saavutatavaid tasemeid järgmistes valdkondades:

  • haridussüsteemist varakult lahkumine;
  • kõrghariduse omandamine;
  • põhioskused;
  • alusharidus;
  • elukestev õpe;
  • üleminek tööturule;
  • riikidevaheline liikuvus.

Põhinäitajaid kasutatakse ka edusammude jälgimiseks erinevates täiendavates prioriteetsetes valdkondades, mida sihttasemed praegu ei hõlma, nagu näiteks keeled, täiskasvanute oskused, ., investeeringud haridusse ja koolitusse, IKT hariduses Deutsch (de) English (en) français (fr) , ettevõtlus hariduses.

Mida teeb komisjon?

Iga-aastases hariduse ja koolituse valdkonna ülevaates tuuakse välja HK 2020 sihttasemete ja põhinäitajate alased edusammud, sealhulgas strateegia „Euroopa 2020” hariduse ja koolituse alase põhieesmärgi osas saavutatud edu. See näitab haridus- ja koolitussüsteemide arengut kogu Euroopas. Sellele on lisatud 28 individuaalset aruannet iga riigi kohta ning veebipõhine visualiseerimisvahend.

Uusi ning esilekerkivaid küsimusi käsitleva poliitilise dialoogi hõlbustamiseks ELi liikmesriikide vahel viib Euroopa Komisjon samuti läbi uuringuid ja kasutab analüüse, prognoose ning süsteemitasandi teavet teistelt organisatsioonidelt, asutustelt ja komisjoni talitustelt.

Euroopa Komisjon teeb koostööd ka EURYDICE'i, Cedefopi ning Teadusuuringute Ühiskeskusega, et parandada oma teadmisi haridus- ja koolitussüsteemide valdkonnas.

Mida on seni saavutatud?

Euroopa Komisjoni ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni vahel on sõlmitud haridus- ja oskusalase koostöö kokkulepe ning rahvusvahelised uuringud määratleti kui üks peamine ühist huvi pakkuv valdkond. 2013. aastal avaldasid Euroopa Komisjon ja OECD ühiselt kahe oskuste hindamise, rahvusvahelise õpilaste õpitulemuslikkuse hindamisprogrammi (PISA) ja täiskasvanute oskusi käsitleva uuringu (PIAAC) tulemused.

Koostöö OECDga hõlmab ka oskusi käsitlevaid strateegiaid, ettevõtlusasutusi ja koolisüsteemide tõhusust.

Juunis 2015 avaldati kaks kõikehõlmavat tehnilist ühisaruannet õpetajate ja õpetamismeetodite kohta Euroopa Komisjon / EACEA / Eurydice, Õpetajakutse Euroopas. Tavad, arusaamad ja poliitika ning Euroopa Komisjoni /JRC-CRELLi Õpetamismeetodid Euroopa alg- ja keskkoolides. Tähelepanekud seoses suuremahulise haridusvaldkonna hindamisega.

Euroopa Komisjoni poliitikadokument pdf(462 kB) English (en) seoses hiljutise Euroopa tasandi õpetajakutset käsitleva uuringu mõjuga

Millised on järgmised sammud?

Lisateave

Ühised oskuste hindamised

  • Rahvusvaheline õpilaste hindamise programm pdf(788 kB) English (en) (PISA)
  • Täiskasvanute oskusi käsitlev uuring pdf(1.1 Mb) English (en) (PIAAC)