Περί τίνος πρόκειται;

Η ύπαρξη αξιόπιστης βάσης τεκμηρίωσης και εμπεριστατωμένων αναλύσεων αποτελεί βασικό στοιχείο για την πραγματοποίηση διαλόγου και για τη διαμόρφωση πολιτικής σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται σε διάφορες πηγές, όπως βασικά κριτήρια αναφοράς και δείκτες, μελέτες, διεθνείς έρευνες και δευτερογενείς αναλύσεις, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η προσέγγιση αυτή λαμβάνεται δεόντως υπόψη στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου.

Τα ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς θέτουν τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020 στους ακόλουθους τομείς:

  • πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου,
  • ολοκλήρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
  • βασικές δεξιότητες,
  • προσχολική εκπαίδευση,
  • δια βίου μάθηση,
  • μετάβαση στην αγορά εργασίας,
  • κινητικότητα μεταξύ χωρών.

Βασικοί δείκτες χρησιμοποιούνται επίσης για την παρακολούθηση της προόδου σε ορισμένους επιπλέον τομείς προτεραιότητας που επί του παρόντος δεν καλύπτονται από κριτήρια αναφοράς, όπως οι γλώσσες, οι δεξιότητες ενηλίκων, οι εκπαιδευτικοί, η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση, η επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση Deutsch (de) English (en) français (fr) και η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Η ετήσια έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης παρουσιάζει την επιτευχθείσα πρόοδο σε σχέση με τα κριτήρια αναφοράς και τους βασικούς δείκτες που περιέχονται στο στρατηγικό πλαίσιο «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020», συμπεριλαμβανομένου του πρωταρχικού στόχου της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Δίνει μια εικόνα της εξέλιξης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη και συνοδεύεται από 28 εκθέσεις ανά χώρα και ένα εργαλείο διαδικτυακής απεικόνισης.

Για να διευκολύνει τον διάλογο με τις χώρες της ΕΕ σχετικά με νεοεμφανιζόμενα θέματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί μελέτες και βασίζεται σε αναλύσεις, προβλέψεις και συστημικές πληροφορίες από άλλους οργανισμούς, οργανώσεις και υπηρεσίες της Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται επίσης με το δίκτυο EURYDICE, το Cedefop, και το Κοινό Κέντρο Ερευνών προκειμένου να βελτιώσει τις γνώσεις της για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για θέματα εκπαίδευσης και δεξιοτήτων, και χαρακτήρισαν τις διεθνείς έρευνες ως έναν από τους βασικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Το 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ δημοσίευσαν από κοινού τα αποτελέσματα δύο προγραμμάτων αξιολόγησης δεξιοτήτων:του Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA) και της Έρευνας για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων (PIAAC).

Η συνεργασία με τον ΟΟΣΑ καλύπτει και άλλα θέματα, όπως οι στρατηγικές δεξιοτήτων, τα ιδρύματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης και η αποτελεσματικότητα των σχολικών συστημάτων.

Τον Ιούνιο του 2015 δημοσιεύτηκαν από κοινού δύο τεχνικές εκθέσεις για τους εκπαιδευτικούς και τις πρακτικές διδασκαλίας: από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/EACEA/Eurydice, Το Επάγγελμα του Εκπαιδευτικού στην Ευρώπη: πρακτικές, αντιλήψεις και πολιτικές, και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ΚΚΕρ-CRELL, Πρακτικές Διδασκαλίας σε Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη: διδάγματα από αξιολογήσεις μεγάλης κλίμακας στον τομέα της εκπαίδευσης.

Έγγραφο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής pdf(462 kB) English (en)  για τα συμπεράσματα της πρόσφατης ευρωπαϊκής έρευνας σχετικά με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Περισσότερα

Κοινές αξιολογήσεις δεξιοτήτων

  • Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών pdf(788 kB) English (en) (PISA)
  • Έρευνα για τις Δεξιότητες Ενηλίκων pdf(1.1 Mb) English (en) (PIAAC)