Sti

Uddannelsespolitikker baseret på dokumentation

Hvad går det ud på?

Stærkt evidensbaserede og solide analyser er nøgleforudsætninger for velinformerede politikdebatter og politikudvikling inden for uddannelse.

EU-Kommissionen trækker på en række kilder, herunder centrale benchmarks og indikatorer, studier, internationale undersøgelser og sekundære analyser for at sikre, at denne tilgang indgår i gennemførelsen af den strategiske ramme.

De europæiske benchmarks sigter mod at nå et mål inden 2020 inden for:

  • tidligt skolefrafald
  • færdiggørelse af videregående uddannelser
  • grundlæggende færdigheder
  • førskoleundervisning
  • livslang læring
  • overgangen til arbejdsmarkedet
  • mobilitet mellem landene.

Centrale indikatorer bruges også til at overvåge udviklingen i en række yderligere prioritetsområder, der ikke på nuværende tidspunkt er omfattet af benchmarks, som f.eks. sprog, voksenkompetencer, lærere, investering i uddannelse, IKT i uddannelsen, iværksætteri i uddannelsen og erhvervsuddannelse.

Hvad gør EU-Kommissionen?

Den årlige uddannelsesovervågning viser fremskridtet med de centrale benchmarks og centrale indikatorer for uddannelse 2020, herunder det overordnede mål i Europa 2020 vedrørende uddannelse. Den illustrerer udviklingen inden for uddannelsessystemerne i Europa. Den ledsages af 28 individuelle landerapporter og et online-visualiseringsværktøj.

For at lette den politiske dialog med EU-landene om nye emner gennemfører Europa-Kommissionen også studier og trækker på analyser, prognoser og oplysninger på systemniveau fra andre organisationer, agenturer og tjenestegrene i Kommissionen.

Europa-Kommissionen arbejder også sammen med EURYDICE, Cedefop og Det Fælles Forskningscenter om at forbedre sin viden om uddannelsessystemerne.

Hvad er der gjort indtil videre?

Der er blevet underskrevet en samarbejdsordning om uddannelse mellem EU-Kommissionen og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, og internationale undersøgelser er blevet udpeget som et af de vigtigste fælles interesseområder. I 2013 offentliggjorde EU-Kommissionen og OECD i fællesskab resultaterne af to færdighedsvurderinger, PISA-undersøgelsen og undersøgelsen om voksenkompetencer (PIAAC).

Samarbejdet med OECD omfatter også kompetencestrategier, iværksætterinstitutioner og skolesystemers effektivitet.

Hvad skal der nu ske?
 

How can we help?