O co jde

Průkazný a pevný základ analýz je základním předpokladem vedení informovaných diskusí o formulaci a rozvoji politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Evropská komise se opírá o mnoho zdrojů údajů, včetně základních referenčních kritérií a ukazatelů, studií, mezinárodních průzkumů a sekundárních analýz. Princip průkazného základu politik je tak řádně začleněn do provádění strategického rámce.

Evropská referenční kritéria mají stanovenou cílovou úroveň, jíž se má dosáhnout do roku 2020 v těchto oblastech:

  • předčasný odchod ze školy,
  • dokončené vysokoškolské vzdělání,
  • základní dovednosti,
  • předškolní vzdělávání,
  • celoživotní učení,
  • přechod na trh práce,
  • mezinárodní mobilita.

Základní ukazatele se používají rovněž při sledování dosaženého pokroku v několika dalších prioritních oblastech, které nejsou v současné době zahrnuty v referenčních kritériích. Jsou to například tyto oblasti: znalost cizích jazyků, vzdělávání dospělých, pedagogové, investice do vzdělávání a odborné přípravy, využití informačních technologií ve vzdělávání, rozvoj podnikatelských dovedností Deutsch (de) English (en) français (fr) a otázky odborného vzdělávání a přípravy.

Jakou činnost vyvíjí Komise?

Prostřednictvím každoročního „Monitoru vzdělávání a odborné přípravy se zhodnotí pokrok, kterého se dosáhlo. Výsledky se porovnávají s referenčními kritérii a základními ukazateli Strategického rámce evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě ET 2020, včetně hlavního cíle strategie Evropa 2020 v této oblasti. Toto hodnocení ilustruje vývoj systémů vzdělávání a odborné přípravy v celé Evropě. Zároveň obsahuje zprávy o jednotlivých 28 zemích a k dispozici je vizualizační nástroj online.

K usnadnění dialogu mezi zeměmi EU o nových otázkách a úkolech v oblasti vzdělávání vypracovává Evropská komise také související studie, v nichž se opírá o analýzy, prognózy a jiné informace o vzdělávání dodané jinými orgány, agenturami a útvary Komise.

Evropská komise rovněž spolupracuje s informační sítí o vzdělávání v Evropě EURYDICE, Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání Cedefop a Společným výzkumným střediskem v zájmu prohloubení znalostí o fungování systémů vzdělání a odborné přípravy.

Čeho se doposud dosáhlo

Evropská komise uzavřela s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dohodu o spolupráci v oblasti vzdělávání a dovedností, přičemž jednou z nejvýznamnější činností společného zájmu jsou mezinárodní průzkumy. V roce 2013 vydaly Komise a OECD společně výsledky dvou hodnotících průzkumů týkajících se znalostí a dovedností dětí a mládeže (Program pro mezinárodní hodnocení žáků, PISA) a dospělých (Průzkum znalostí a dovedností dospělých, PIAAC).

Spolupráce s OECD se rovněž týká strategie v oblasti dovedností, podnikání vzdělávacích institucí a účinnosti školních systémů.

V červnu 2015 byly zveřejněny dvě souhrnné odborné zprávy týkající se pedagogů a výukových metod: zpráva vydaná Evropskou komisí, agenturou EACEA a Eurydice: Učitelská profese v Evropě. Politiky, metodika a praxe, a zpráva Evropské komise a Společného výzkumného střediska CRELL: Výukové metody v základních a středních školách v Evropě. Závěry vyplývající z rozsáhlého hodnocení vzdělávacích systémů.

Politický dokument Evropské komise pdf(462 kB) English (en)  týkající se závěrů nedávné celoevropské studie věnované učitelské profesi.

Co bude následovat?

 

Další informace

Společné hodnocení dovedností

  • Program pro mezinárodní hodnocení žáků pdf(788 kB) English (en) (PISA)
  • Průzkum znalostí a dovedností dospělých pdf(1.1 Mb) English (en) (PIAAC)