За какво става въпрос?

Стабилната основа от факти и солидните анализи са ключови елементи за провеждане на информирани политически дискусии и изготвяне на политики в областта на образованието и обучението.

Европейската комисия използва редица източници, включително основни показатели, изследвания, международни проучвания и вторични анализи, за да гарантира, че този подход е включен в прилагането на стратегическата рамка.

Чрез европейски целеви показатели са определени равнища, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. в следните области:

  • преждевременно напускане на училище;
  • завършване на висше образование;
  • основни умения;
  • образование в ранна детска възраст;
  • учене през целия живот;
  • преход към пазара на труда;
  • мобилност между отделните страни.

Основни показатели се използват и за наблюдение на напредъка в редица допълнителни приоритетни области, които в момента не са обхванати от целеви показатели, например езици, умения на възрастните, преподаватели, инвестиции в образованието и обучението, ИКТ в образованието, предприемачество в образованието Deutsch (de) English (en) français (fr) и професионално образование и обучение.

Какво прави Европейската комисия?

В годишния обзор на образованието и обучението се описва напредъкът по целевите и основните показатели от стратегическата рамка ET 2020, включително по водещата цел на стратегията „Европа 2020“ в областта на образованието и обучението. В него се проследява развитието на системите за образование и обучение в Европа. Обзорът е придружен от 28 доклада за отделните страни и онлайн инструмент за визуализиране.

За да се улесни политическият диалог със страните от ЕС по нововъзникващи въпроси, Европейската комисия провежда проучвания и използва анализи, прогнози и информация от други организации и агенции и от други служби на Комисията.

Европейската комисия работи и с мрежата „Евридика“, Cedefop и Съвместния изследователски център за подобряване на знанията си за системите за образование и обучение.

Какво е направено досега?

Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) подписаха споразумение за сътрудничество в областта на образованието и уменията, а като основна област от общ интерес бяха посочени международните проучвания. През 2013 г. Европейската комисия и ОИСР публикуваха съвместно резултатите от две оценки на умениятаПрограмата за международно оценяване на учениците (PISA) и Проучването на уменията на възрастните (PIAAC).

Сътрудничеството с ОИСР също така обхваща стратегиите относно уменията, предприемаческите институции и ефикасността на училищните системи.

През юни 2015 г. бяха публикувани два подробни технически доклада за учителите и преподавателските практики: докладът на Европейската комисия/EACEA/„Евридика“ Учителската професия в Европа. Практики, възприятия и политики и докладът на Европейската комисия/JRC-CRELL Преподавателските практики в началните и средните училища в Европа. Изводи от мащабни оценки в областта на образованието.

Европейската комисия също така изготви политически документ pdf(462 kB) English (en) за резултатите от неотдавнашните проучвания на европейско равнище на учителите и преподавателските практики.

Какви са следващите стъпки?

 

Още по темата

Съвместни оценки на уменията

  • Програма за международна оценка на учениците pdf(788 kB) English (en) (PISA)
  • Проучване на уменията на възрастните pdf(1.1 Mb) English (en) (PIAAC)