Ścieżka nawigacji

Ramy strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia do 2020 r.

Jaka jest rola UE w dziedzinie kształcenia i szkolenia?

Każde państwo UE samo odpowiada za swój własny system kształcenia i szkolenia, dlatego celem polityki UE w tej dziedzinie jest wspieranie działań podejmowanych na szczeblu krajowym i pomaganie państwom w radzeniu sobie ze wspólnymi wyzwaniami, takimi jak starzenie się społeczeństw, deficyt umiejętności na rynku pracy i globalna konkurencja.

UE oferuje forum umożliwiające dzielenie się najlepszymi praktykami oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji i statystyk. Zapewnia także doradztwo i wsparcie w realizacji reform politycznych.

Aby zagwarantować pomyślne wdrożenie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020), Unia Europejska korzysta z pomocy grup roboczych, w skład których wchodzą eksperci mianowani przez państwa członkowskie oraz inne zainteresowane podmioty. Praca grup jest częścią szerszej współpracy, określanej jako otwarta koordynacja, której celem jest wspieranie uczenia się od siebie nawzajem, wymiana dobrych praktyk, wspomaganie reform krajowych oraz opracowywanie narzędzi unijnych.

Ponadto Unia Europejska finansuje działania propagujące uczenie się i kształcenie na wszystkich poziomach i we wszystkich grupach wiekowych.

W związku ze wspomnianymi wyżej wyzwaniami, państwa członkowskie UE określiły cztery wspólne cele, które zostały zapisane w ramach strategicznych w dziedzinie kształcenia i szkolenia do 2020 r.:

Co zrobiono dotychczas w tej sprawie?

W 2014 r. Komisja i państwa członkowskie rozpoczęły prace nad podsumowaniem współpracy, które ma być podstawą oceny postępów poczynionych od 2012 r. i pomóc w przygotowaniu kolejnych priorytetów dla współpracy w dziedzinie edukacji na poziomie europejskim.

W ramach tego podsumowania przekazano dotychczas następujące informacje:

  • Sprawozdania krajowe w ramach ET2020
  • Niezależna ocena ET 2020 wykonana przez firmę Ecorys
  • Coroczne Europejskie Forum Kształcenia, Szkolenia i Młodzieży (9–10 października 2014 r.)
  • Wkład zainteresowanych stron
Co dalej?

W dziedzinie edukacji określono następujące unijne cele do 2020 r.:

Postępy w realizacji tych celów w każdym kraju są mierzone w ramach dorocznej oceny, na podstawie której UE przedstawia dalsze zalecenia.

Na podstawie wniosków z podsumowania sporządzone zostanie wspólne sprawozdanie z 2015 r. w którym określone zostaną kluczowe dziedziny priorytetowe i konkretne problemy do rozwiązania na poziomie europejskim. Przyjęcie wspólnego sprawozdania planuje się w listopadzie 2015 r. podczas posiedzenia Rady ds. Edukacji.

 

How can we help?