Navigācijas ceļš

Stratēģiska sadarbības sistēma izglītības un mācību jomā 2020

Kāda ir ES loma izglītībā un apmācībā?

Katra ES valsts atbild par savu izglītības un apmācības sistēmu, bet ES politika atbalsta valsts pasākumus un rīcību, kuras mērķis ir atrisināt kopīgus uzdevumus, tādus kā sabiedrības novecošana, nepietiekami prasmīgs darbspēks, globālā konkurence.

ES piedāvā forumu labākās prakses apmaiņai, informācijas un statistikas vākšanai, kā arī konsultācijām un ar politikas reformām saistītam atbalstam. Finansējums ir pieejams arī darbībām, kas sekmē visu līmeņu mācības un izglītību visām vecuma grupām.

Stratēģiskajā sadarbības sistēmā, kas ieviesta izglītības un apmācības jomā, dalībvalstis apzinājušas četrus kopējus mērķus, kas ļaus atrisināt šīs problēmas līdz 2020. gadam:

Līdz šim veiktie pasākumi

Izglītības jomā ir noteikti šādi līdz 2020. gadam sasniedzami ES mērķi:

To, kā katrā ES valstī veicies ar šo mērķu sasniegšanu, regulāri novērtē ikgadējas analīzes ietvaros, un ES sniedz arī ieteikumus.

 

How can we help?