Navigācijas ceļš

Stratēģiska sadarbības sistēma izglītības un mācību jomā 2020

Kāda ir ES loma izglītībā un apmācībā?

Katra ES valsts atbild par savu izglītības un apmācības sistēmu, bet ES politika atbalsta valsts pasākumus un rīcību, kuras mērķis ir atrisināt kopīgus uzdevumus, tādus kā sabiedrības novecošana, nepietiekami prasmīgs darbspēks, globālā konkurence.

ES piedāvā forumu labākās prakses apmaiņai, vācot uz izplatot informāciju un statistiku, sniedzot konsultācijas un atbalstu politikas reformām.

Lai nodrošinātu sekmīgu “ET 2020” īstenojumu, ES paļaujas arī uz darba grupām, kurās strādā dalībvalstu izraudzīti eksperti un citas ieinteresētās personas. Šis darbs norisinās plašākas sadarbības ietvaros (kas ir plaši pazīstama kā atvērtās koordinācijas metode), kuras mērķis ir veicināt abpusējas mācības, labas prakses apmaiņu, valstīs īstenoto reformu sekmēšanu un ES mēroga rīku izstrādi.

Finansējums ir pieejams arī darbībām, kas sekmē visu līmeņu mācības un izglītību visām vecuma grupām.

Stratēģiskajā sadarbības sistēmā, kas ieviesta izglītības un apmācības jomā, dalībvalstis apzinājušas četrus kopējus mērķus, kas ļaus atrisināt šīs problēmas līdz 2020. gadam:

Līdz šim veiktie pasākumi

2014. gadā Komisija un dalībvalstis novērtēja progresu, kas panākts kopš 2012. gada, un palīdzēja sagatavot nākamās prioritātes Eiropas līmeņa sadarbībai izglītības jomā.

Šīs izvērtēšanas ietvaros tika sagatavoti šādi dokumenti:

  • nacionālie ziņojumi attiecībā uz “ET 2020”,
  • “ET 2020” neatkarīgs novērtējums, ko īstenoja “Ecorys” (ārējs izpildītājs),
  • ikgadējā izglītības, apmācības un jaunatnes foruma (2014. gada 9.–10. oktobris) ziņojums,
  • ieinteresēto personu dokumenti.
Kas sekos?

Izglītības jomā ir noteikti šādi līdz 2020. gadam sasniedzami ES mērķi:

To, kā katrā ES valstī veicies ar šo mērķu sasniegšanu, regulāri novērtē ikgadējas analīzes ietvaros, un ES sniedz arī ieteikumus.

Pamatojoties uz izvērtēšanas procesā izdarītajiem secinājumiem, 2015. gada kopīgajā ziņojumā tiks apzinātas galvenās prioritārās jomas un konkrēti jautājumi turpmākam darbam Eiropas līmenī. Kopīgo ziņojumu paredzēts pieņemt 2015. gada novembra Izglītības padomē.

 

How can we help?