Navigācijas ceļš

Stratēģiska sistēma — “Izglītības un mācības 2020”

Kāda ir ES loma izglītībā un apmācībā?

Katra ES valsts pati ir atbildīga par savām izglītības un apmācību sistēmām. ES politika atbalsta valsts pasākumus un palīdz atrisināt kopīgas problēmas, tādas kā sabiedrības novecošana, kvalificēta darbaspēka trūkums, tehnoloģiskās pārmaiņas un globālā konkurence. “Izglītība un mācības 2020” ir sadarbības sistēma izglītības un mācību jomā.

Runa ir par labākās prakses apmaiņas forumu, savstarpējām mācībām, kurās apkopo un izplata informāciju un faktus par to, kas ir rezultatīvs, kā arī sniedz padomus un atbalstu reformām.

Lai efektīvi īstenotu stratēģisko sistēmu “Izglītība un mācības 2020”, darba grupas, ko veido dalībvalstu izraudzīti eksperti un citas ieinteresētās personas, izstrādā stratēģiskas pamatnostādnes un kopīgus instrumentus ES līmenī.

Finansējums politikas atbalstam un inovatīviem projektiem ir pieejams no programmas “Erasmus+” darbībām, kas sekmē visu līmeņu mācības un izglītību visām vecuma grupām.

Lai līdz 2020. gadam atrisinātu izglītības un apmācības sistēmas problēmas, 2009. gadā ES līmenī tika noteikti četri mērķi:

Izglītības jomā 2020. gadam tika noteikti šādi atsauces mērķi :

Līdz šim veiktie pasākumi

2014. gadā Komisija un ES valstis sagatavoja kopš 2012. gada panāktā progresa izvērtējumu, lai palīdzētu sagatavot nākamās sadarbības prioritātes izglītības jomā ES līmenī.

Šādi bija saņemtie ziņojumi un rezultāts:

  • valstu ziņojumi par stratēģisko sistēmu “Izglītība un mācības 2020” ;
  • neatkarīgs novērtējums, ko veica ECORYS;
  • ikgadējais forums “Izglītība, apmācība un jaunatne” (2014. gada 9. un 10. oktobris);
  • ieinteresēto personu ziņojumi.

Pamatojoties uz secinājumiem, kas izdarīti attiecībā uz panākto progresu, Eiropas Komisija ierosināja sešas jaunas prioritātes 2016.–2020. gadam. Komisijas un dalībvalstu kopīgais ziņojums tika pieņemts 2015. gada novembra Izglītības padomē.

Turpmākie posmi

Attiecībā uz ES atsauces mērķiem panāktais progress katru gadu tiek novērtēts Izglītības un apmācības pārraudzības pārskatā.

Eiropas Komisija un Eiropas Savienības Padome ir vienojušās par kopējām prioritātēm izglītības un apmācības jomā 2020. gadā. Tagad uzmanība tiks vērsta uz šo prioritāšu efektīvu īstenojumu, īpaši pateicoties darbam ET 2020 darba grupās.

 

How can we help?