Navigacijski put

Strateški okvir – Obrazovanje i osposobljavanje 2020.

Koja je uloga EU-a u obrazovanju i osposobljavanju?

Svaka država članica EU-a odgovorna je za vlastiti sustav obrazovanja i osposobljavanja, stoga je politika EU-a osmišljena kao podrška nacionalnim aktivnostima i doprinos rješavanju zajedničkih izazova, primjerice problema starenja društva, nedostatka vještina radne snage i globalne konkurencije.

EU nudi forum za razmjenu najboljih praksi, prikupljanje i širenje informacija i statistika te savjete i podršku glede reformi politike.

Kako bi se zajamčila uspješna provedba programa ET 2020., EU se oslanja i na radne skupine sastavljene od stručnjaka koje su imenovale države članice te drugih ključnih dionika. Te se aktivnosti odvijaju u okviru šire suradnje, koja se naziva otvorenom metodom koordinacije, s ciljem promicanja uzajamnog učenja, razmjene dobre prakse, pospješivanja nacionalnih reformi i razvoja alata na razini EU-a.

Dostupno je i financiranje aktivnosti kojima se promiče učenje i obrazovanje na svim razinama i za sve dobne skupine.

Strateškim okvirom za obrazovanje i osposobljavanje države članice utvrdile su četiri zajednička cilja kako bi se suočile s tim izazovima do 2020.:

Što je dosad učinjeno?

Komisija i države članice 2014. provele su snimanje stanja radi procjene napretka ostvarenog od 2012. te radi pripreme daljnjih prioriteta za suradnju u području obrazovanja na europskoj razini.

Sljedeća su izvješća zaprimljena u sklopu snimanja stanja:

  • Nacionalna izvješća u okviru programa ET 2020
  • Neovisno ocjenjivanje programa ET 2020 koje je proveo ugovaratelj Ecorys
  • Godišnji forum o obrazovanju, osposobljavanju i mladima (9. – 10. listopad 2014.)
  • Doprinos dionika
Što je sljedeće?

U području obrazovanja utvrđene su sljedeće referentne vrijednosti EU-a za 2020.:

Napredak u pogledu tih referentnih vrijednosti procjenjuje se u okviru godišnje analize u svakoj državi članici EU-a, a EU daje i preporuke.

Temeljem zaključaka dobivenih snimanjem stanja, u zajedničkom izvješću za 2015. utvrdit će se područja ključnih prioriteta i konkretna pitanja za daljnji rad na europskoj razini. Očekuje se donošenje zajedničkog izvješća na Vijeću za obrazovanje u studenom 2015.

 

How can we help?