Cosán nascleanúna

Creat straitéiseach – Oideachas agus Oiliúint 2020

Cad é an ról atá ag an Aontas Eorpach in oideachas agus oiliúint?

Tá gach tír den Aontas freagrach as a córas oideachais agus oiliúna féin. Dá bhrí sin, tá beartas an Aontais ceaptha chun tacú leis an méid a dhéanann na tíortha agus cuidiú aghaidh a thabhairt ar dhúshláin chomhchoiteanna, amhail an tsochaí a bheith ag dul in aois, easnaimh scileanna san fhórsa saothair, agus iomaíocht dhomhanda.

Cuireann an tAontas Eorpach fóram ar fáil inar féidir dea-chleachtas a mhalartú, faisnéis agus staitisticí a bhailiú agus a scaipeadh, agus comhairle agus tacaíocht a thabhairt maidir le hathchóirithe beartais.

Chun a chinntiú go gcuirfear ET 2020 chun feidhme, tá an tAontas ag brath ar mheithleacha ina bhfuil saineolaithe atá ainmnithe ag na Ballstáit agus geallsealbhóirí tábhachtacha eile. Tá an obair sin ina cuid de chomhar níos forleithne ar a dtugtar an modh oscailte comhordaithe. Is é aidhm an mhodha sin foghlaim fhrithpháirteach, malartú dea-chleachtais, cothú athchóirithe náisiúnta agus forbairt uirlisí ar leibhéal an Aontais a chur chun cinn.

Cuirtear maoiniú ar fáil freisin le haghaidh gníomhaíochtaí a chuireann foghlaim agus oideachas chun cinn ar gach leibhéal agus do gach aoisghrúpa.

Tríd an gcreat straitéiseach d'oideachas agus d'oiliúint, tá ceithre chomhchuspóir sainaitheanta ag Ballstáit an Aontais chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin faoi 2020:

Cad atá déanta go dtí seo?

In 2014, rinne an Coimisiún agus na Ballstáit measúnú ar an dul chun cinn a bhí déanta ó 2012 chun cuidiú le hullmhú na gcéad tosaíochtaí eile le haghaidh comhar i gcúrsaí oideachais ar an leibhéal Eorpach.

Fuarthas na haighneachtaí a leanas mar chuid den mheasúnú:

  • ET 2020 Tuarascálacha Náisiúnta
  • ET 2020 meastóireacht neamhspleách an chonraitheora Ecorys
  • An Fóram Oideachais, Oiliúna agus Óige (9-10 Deireadh Fómhair 2014) bhíonn ann gach bliain
  • Ionchur ó pháirtithe leasmhara
An chéad chéim eile?

Tá na tagarmharcanna seo a leanas leagtha síos ag an Aontas Eorpach i gcomhair an oideachais faoi 2020:

Déantar an dul chun cinn i dtaobh na dtagarmharcanna seo a mheasúnú i ngach tír den Aontas Eorpach trí anailís bhliantúil de réir tíre, agus déanann an tAontas moltaí freisin.

Foilseofar Tuarascáil Chomhpháirteach in 2015 a bheidh bunaithe ar thátail an mheasúnaithe. Sainaithneofar sa tuarascáil sin na réimsí is tábhachtaí agus na saincheisteanna nithiúla nach mór díriú orthu ar an leibhéal Eorpach. Táthar ag súil go nglacfar an tuarascáil ag an gComhairle Oideachais i Samhain 2015.

 

How can we help?