Navigointipolku

Koulutusyhteistyön strategiset puitteet 2020

EU:n rooli koulutuksen alalla

Kukin EU-maa vastaa itse omasta koulutusjärjestelmästään. EU:n koulutuspolitiikan tavoitteena on tukea kansallisia toimia ja auttaa jäsenmaita ratkaisemaan yhteisiä haasteita, joita aiheuttavat esimerkiksi ikääntyminen, työvoiman ammattitaidon puutteet ja maailmanlaajuinen kilpailu.

EU haluaa edistää hyvien toimintamallien vaihtoa sekä tiedon ja tilastojen keruuta ja levittämistä. Se tukee ja neuvoo jäsenmaita myös koulutuspoliittisten uudistusten toteuttamisessa.

Koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) täytäntöönpanoa ohjaavat työryhmät, jotka koostuvat EU-maiden nimittämistä asiantuntijoista ja muiden keskeisten sidosryhmien edustajista. Tämä on osa laajempaa yhteistyötä, nk. avointa koordinointimenetelmää, jonka tavoitteena on edistää keskinäistä oppimista, hyvien toimintatapojen levittämistä, kansallisia uudistuksia ja työkalujen kehittämistä EU:n laajuiseen käyttöön.

EU-rahoitusta on saatavilla kaikkien ikäryhmien koulutusta edistäviin toimiin kaikilla koulutusasteilla.

EU-maat ovat määrittäneet koulutusyhteistyön strategisissa puitteissa yhteiset tavoitteet, joihin pyritään seuraavilla toimilla vuoteen 2020 mennessä:

EU:n toimet

Komissio ja EU-maat käynnistivät vuonna 2014 arviointimenettelyn, jossa on tarkasteltu vuoden 2012 jälkeen tapahtunutta edistymistä. Samalla on valmisteltu koulutusalan yhteistyön tulevia painopisteitä EU-tasolla.

Arviointimenettelyn yhteydessä on laadittu mm. seuraavat raportit:

  • ET 2020 kansalliset raportit
  • ET 2020 riippumaton arviointi (toimeksisaaja Ecorys)
  • Vuotuinen Euroopan koulutus- ja nuorisofoorumi (9.–10.10.2014)
  • Sidosryhmien palaute
Tulevat toimet

EU on määrittänyt seuraavat koulutusalan vertailuarvot, jotka olisi saavutettava vuoteen 2020 mennessä:

Kunkin EU-maan edistymistä näiden vertailuarvojen saavuttamisessa arvioidaan vuotuisissa maakohtaisissa analyyseissa. EU antaa jäsenmaille myös tavoitteita koskevia suosituksia.

Arviointimenettelyn tulosten pohjalta laaditaan vuonna 2015 yhteinen raportti, jossa määritetään keskeisiä painopistealoja ja konkreettisia kysymyksiä tulevaa EU-tason yhteistyötä varten. Yhteinen raportti on tarkoitus hyväksyä koulutusneuvoston istunnossa marraskuussa 2015.

 

How can we help?