Navigatsioonitee

Strateegiline raamistik – Haridus ja koolitus 2020

Milline on ELi roll hariduses ja koolituses?

Iga ELi liikmesriik vastutab oma haridus- ja koolitussüsteemide eest. Seepärast on ELi poliitika eesmärgiks toetada riiklikke meetmeid ning aidata tegeleda ühiste probleemidega, nagu vananev ühiskond, töötajate oskuste vähesus ja ülemaailmne konkurents.

EL pakub foorumit parimate tavade vahetamiseks, teabe ja statistika kogumiseks ning levitamiseks, samuti nõu ja toetust poliitikareformide korraldamiseks.

Selleks et tagada HK 2020 edukas rakendamine, toetub EL ka töörühmadele, kuhu kuuluvad liikmesriikide ja muude peamiste sidusrühmade poolt määratud eksperdid. See töö on osa laiemast koostööst, mida teatakse ka kui avatud koordinatsiooni meetodit. Selle eesmärk on edendada vastastikust õpet, heade tavade vahetamist, riiklike reformide elluviimise hõlbustamist ning ELi tasandil kasutatavate vahendite väljatöötamist.

Samuti eraldatakse rahalisi vahendeid tegevusele, mille abil edendatakse õppimist ja haridust kõigil tasanditel ning kõigis vanuserühmades.

Hariduse ja koolituse strateegilise raamistiku kaudu on liikmesriigid määratlenud neli ühist eesmärki, mille abil püütakse need probleemid 2020. aastaks lahendada:

Mida on seni saavutatud?

2014. aastal alustasid komisjon ja liikmesriigid kokkuvõtete tegemist, et hinnata alates 2012. aastast tehtud edusamme ning aidata kaasa järgmiste haridusalaste koostööprioriteetide ettevalmistamisele Euroopa tasandil.

Kokkuvõtete jaoks on laekunud järgmised aruanded:

  • HK 2020 riiklikud aruanded
  • HK 2020 sõltumatu hindamine (korraldaja: Ecorys)
  • Iga-aastane haridus-, koolitus- ja noortefoorum (9.–10. oktoober 2014)
  • Sidusrühmade panus
Järgmised sammud

Hariduse osas on 2020. aastaks seatud järgmised ELi eesmärgid:

Edusamme asjaomaste eesmärkide saavutamise suunas hinnatakse igas ELi liikmesriigis iga-aastase analüüsi käigus, mille raames saab EL ka soovitusi anda.

Tuginedes kokkuvõtete tegemise käigus ilmnenud järeldustele, määratletakse 2015. aasta ühisaruandes peamised prioriteetsed valdkonnad ja konkreetsed teemad edasiseks tööks Euroopa tasandil. Ühisaruanne on kavas vastu võtta haridusnõukogu kohtumisel 2015. aasta novembris.

 

How can we help?