Navigatsioonitee

Strateegiline raamistik – Haridus ja koolitus 2020

Milline on ELi roll hariduses ja koolituses?

Iga ELi liikmesriik vastutab oma haridus- ja koolitussüsteemide eest. Seepärast on ELi poliitika eesmärgiks toetada riiklikke meetmeid ning aidata tegeleda ühiste probleemidega, nagu vananev ühiskond, töötajate oskuste vähesus ja ülemaailmne konkurents.

EL pakub foorumit parimate tavade vahetamiseks, teabe ja statistika kogumiseks ning levitamiseks, samuti nõu ja toetust poliitikareformide korraldamiseks. Samuti eraldatakse rahalisi vahendeid tegevusele, mille abil edendatakse õppimist ja haridust kõigil tasanditel ning kõigis vanuserühmades.

Hariduse ja koolituse strateegilise raamistiku kaudu on liikmesriigid määratlenud neli ühist eesmärki, mille abil need probleemid 2020. aastaks lahendada:

Mida on seni saavutatud?

Hariduse osas on 2020. aastaks seatud järgmised ELi eesmärgid:

Edusamme asjaomaste eesmärkide saavutamise suunas hinnatakse igas ELi liikmesriigis iga-aastase analüüsi käigus, mille raames saab EL ka soovitusi anda.