Διαδρομή πλοήγησης

Στρατηγικό πλαίσιο - Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020

Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕ στην εκπαίδευση και την κατάρτιση;

Κάθε χώρα της ΕΕ είναι υπεύθυνη για το δικό της σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, και για το λόγο αυτό η πολιτική της ΕΕ έχει σχεδιαστεί για να στηρίζει τις εθνικές δράσεις και να βοηθά στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως η γήρανση του πληθυσμού, οι ελλείψεις δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός.

Η ΕΕ, συλλέγοντας και διαδίδοντας πληροφορίες και στατιστικές, δημιουργεί ένα φόρουμ ανταλλαγής ορθών πρακτικών και παράλληλα παρέχει συμβουλές και στήριξη για μεταρρυθμίσεις.

Για την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου «ΕΚ 2020», η ΕΕ βασίζεται σε ομάδες εργασίας που απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες διορισμένους από τα κράτη μέλη, καθώς και από ενδιαφερόμενος φορείς. Το έργο των ομάδων αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συνεργασίας, η οποία είναι γνωστή ως ανοικτή μέθοδος συντονισμού και στοχεύει στην προώθηση της αμοιβαίας μάθησης, στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, στη στήριξη των εθνικών μεταρρυθμίσεων και στην ανάπτυξη εργαλείων σε επίπεδο ΕΕ.

Επίσης, χρηματοδοτεί δραστηριότητες που προάγουν τη μάθηση και την εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις ηλικίες.

Μέσω του στρατηγικού πλαισίου για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, οι χώρες της ΕΕ έθεσαν τέσσερις κοινούς στόχους για την αντιμετώπιση των παραπάνω κοινών προκλήσεων μέχρι το 2020:

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Στον τομέα της εκπαίδευσης, η ΕΕ έχει ορίσει για το 2020 τα ακόλουθα κριτήρια αναφοράς:

Η πρόοδος όσον αφορά αυτά τα κριτήρια αναφοράς αξιολογείται σε κάθε χώρα της ΕΕ μέσω ετήσιων αναλύσεων ανά χώρα, και στη συνέχεια η ΕΕ προβαίνει σε ανάλογες συστάσεις.

 

How can we help?