Διαδρομή πλοήγησης

Στρατηγικό πλαίσιο - Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020

Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕ στην εκπαίδευση και την κατάρτιση;

Κάθε χώρα της ΕΕ είναι υπεύθυνη για το δικό της σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για τον λόγο αυτό, η πολιτική της ΕΕ έχει σχεδιαστεί για να στηρίζει τις εθνικές δράσεις και να βοηθά στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η έλλειψη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός.

Η ΕΕ, συλλέγοντας και διαχέοντας πληροφορίες και στατιστικές, δημιουργεί ένα φόρουμ ανταλλαγής ορθών πρακτικών και, παράλληλα, παρέχει συμβουλές και στήριξη για μεταρρυθμίσεις.

Για την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου «ΕΚ 2020», η ΕΕ βασίζεται σε ομάδες εργασίας που απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες διορισμένους από τα κράτη μέλη, καθώς και από άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Το έργο των ομάδων αυτών αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συνεργασίας, η οποία είναι γνωστή ως «ανοικτή μέθοδος συντονισμού» και στοχεύει στην προώθηση της αμοιβαίας μάθησης, στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, στη στήριξη των εθνικών μεταρρυθμίσεων και στην ανάπτυξη εργαλείων σε επίπεδο ΕΕ.

Χρηματοδοτήσεις διατίθενται και για δραστηριότητες που προάγουν τη μάθηση και την εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις ηλικίες.

Με το στρατηγικό πλαίσιο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, οι χώρες της ΕΕ έθεσαν τέσσερις κοινούς στόχους για την αντιμετώπιση των παραπάνω κοινών προκλήσεων μέχρι το 2020:

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη συμμετείχαν σε μια προσπάθεια αποτίμησης με στόχο να αξιολογηθεί η πρόοδος που σημειώθηκε από το 2012, αλλά και να προετοιμαστούν οι επόμενες προτεραιότητες για τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτή της προσπάθειας αποτίμησης υποβλήθηκαν τα ακόλουθα:

  • Εθνικές εκθέσεις για την ΕΚ 2020
  • Ανεξάρτητη αξιολόγηση για την ΕΚ 2020 από τον αντισυμβαλλόμενο Ecorys
  • Ετήσιο φόρουμ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία (9-10 Οκτωβρίου 2014)
  • Απόψεις των ενδιαφερομένων
Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Στον τομέα της εκπαίδευσης, η ΕΕ έχει ορίσει για το 2020 τα ακόλουθα σημεία συγκριτικής αξιολόγησης:

Η πρόοδος όσον αφορά αυτά τα σημεία συγκριτικής αξιολόγησης εξετάζεται σε κάθε χώρα της ΕΕ μέσω ετήσιων αναλύσεων ανά χώρα, και στη συνέχεια η ΕΕ προβαίνει σε ανάλογες συστάσεις.

Με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας αποτίμησης, η κοινή έκθεση του 2015 θα προσδιορίζει τους βασικούς τομείς προτεραιότητας και συγκεκριμένα θέματα για μελλοντικές προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κοινή έκθεση αναμένεται να εγκριθεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου «Παιδεία» τον Νοέμβριο του 2015.

 

How can we help?