Cesta

Strategický rámec pro vzdělávání a odbornou přípravu 2020

Jakou úlohu sehrává EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy?

Za systém vzdělávání a odborné přípravy nese odpovědnost každá země EU sama. Z tohoto důvodu má politika EU pouze podporovat vnitrostátní opatření a pomáhat při řešení společných problémů, jako je stárnutí populace, nedostatek určitého typu kvalifikace či dovedností pracovníků a prosazení se vůči celosvětové konkurenci.

EU nabízí platformu pro výměnu osvědčených postupů, shromažďování a šíření poznatků, informací a statistických údajů a poskytování poradenství a podpory při realizaci reforem v oblasti vzdělávání.

Cíle strategického rámce pro evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET2020) realizuje EU rovněž pomocí pracovních skupin složených z odborníků z jednotlivých členských zemí a klíčových zainteresovaných subjektů. Tato činnost je součástí širší spolupráce s názvem Otevřená metoda koordinace, jejímž cílem je propagovat vzájemné učení, sdílení osvědčených postupů, prosazování vnitrostátních reforem a rozvíjení nástrojů na celoevropské úrovni.

Finanční prostředky věnuje EU rovněž na podporu činností propagujících učení a vzdělávání na různých úrovních a pro různé věkové skupiny.

Prostřednictvím strategického rámce pro vzdělávání a odbornou přípravu si členské státy Unie stanovily čtyři společné cíle, kterých chtějí dosáhnout do roku 2020:

Dosavadní výsledky

V roce 2014 Komise a členské státy zmapovaly současnou situaci v oblasti vzdělávání s cílem posoudit pokrok učiněný od roku 2012 a pomoci s přípravou příštích priorit pro spolupráci v oblasti vzdělávání na evropské úrovni.

Do tohoto posouzení spadalo následující:

  • ET 2020 - národní zprávy
  • ET 2020 - nezávislé hodnocení ze strany dodavatele Ecorys
  • Výroční Fórum pro vzdělávání, odbornou přípravu a mládež (9.–10. října 2014)
  • Příspěvky zúčastněných stran
Budoucí vývoj

Na rok 2020 byly v oblasti vzdělávání v EU stanoveny následující cíle:

Pokrok v dosahování těchto cílů v jednotlivých zemích EU se každoročně hodnotí, přičemž EU poté vydává související doporučení.

Na základě závěrů hodnocení bude v roce 2015 vydána společná zpráva, v níž budou určeny klíčové prioritní oblasti a konkrétní otázky pro další práci na evropské úrovni. Společná zpráva by měla být přijata v listopadu 2015 na zasedání Rady pro vzdělávání.

 

How can we help?