Навигационна пътека

Стратегическа рамка — образование и обучение 2020

Каква е ролята на ЕС в областта на образованието и обучението?

Всяка страна от ЕС е отговорна за своята образователна система, затова политиката на ЕС има за цел да подпомага националните действия и намирането на решения на общите предизвикателства, като застаряващото население, недостига на квалифицирана работна ръка и глобалната конкуренция.

ЕС предлага форум за обмен на най-добри практики, събиране и разпространяване на информация и статистика, както и съвети и помощ за реформи на политиките.

За успешното прилагане на рамката ЕТ2020 Съюзът разчита и на работни групи. Те се съставят от експерти, които се посочват от страните членки и от други ключови заинтересовани страни. Тази дейност е част от по-широко сътрудничество, известно като „отворен метод на координация“. То има за цел да се насърчават взаимното учене, обменът на добри практики, националните реформи и разработването на инструменти на равнище ЕС.

ЕС също така предоставя финансиране за дейности за насърчаване на ученето и образованието на всички равнища и сред всички възрастови групи.

Чрез стратегическата рамка за образование и обучение страните от Съюза определиха четири общи цели за справяне с предизвикателствата до 2020 г.:

Какво е направено досега?

През 2014 г. Комисията и държавите от ЕС извършиха преглед с цел оценка на напредъка, постигнат от 2012 г. насам, и подпомагане на подготовката на следващите приоритети за сътрудничество в областта на образованието на европейско равнище.

В рамките на прегледа бяха изготвени следните документи:

  • Национални доклади относно ET 2020
  • Независима оценка на ET 2020 от външния изпълнител Ecorys
  • Доклад от годишния Форум за образованието, обучението и младежта (9 — 10 октомври 2014 г.)
  • Документи от заинтересовани лица
Какво следва?

За сферата на образованието в ЕС за 2020 г. са определени следните целеви показатели:

Напредъкът по тези показатели във всяка страна се оценява чрез годишен анализ, като ЕС предоставя и препоръки.

Въз основа на заключенията от прегледа, през 2015 г. в съвместен доклад ще бъдат посочени основните приоритетни области и конкретните въпроси, по които ще се работи на европейско равнище. Очаква се съвместният доклад да бъде приет през ноември 2015 г. от Съвета по образование.

 
unknown label

How can we help?