Vad går det ut på?

 
Enligt den första principen i den europeiska pelaren för sociala rättigheter ska alla ha rätt till god, inkluderande utbildning och livslångt lärande för att behålla och tillägna sig de färdigheter som behövs för att kunna delta fullt ut i samhället och klara omställningar i arbetslivet.
 
På det sociala toppmötet i Göteborg 2017 diskuterade EU-ländernas stats- och regeringschefer utbildning och kultur som drivkraft för jobb, ekonomisk tillväxt och social rättvisa och som ett sätt att uppleva den europeiska identiteten i all dess mångfald. Utgångspunkten för diskussionerna var kommissionens meddelande Stärka den europeiska identiteten genom utbildning och kultur
 
På Europeiska rådets möte i december 2017 uppmanades EU-länderna, rådet och kommissionen att gå vidare med den agenda som diskuterades i Göteborg.
 
I januari 2018 antog kommissionen tre förslag som ska bidra till inkluderande och sammanhållna samhällen genom utbildning och kultur:
Rekommendationen om nyckelkompetenser för livslångt lärande beskriver de färdigheter som alla i EU behöver för att kunna utvecklas, vara aktiva samhällsmedborgare och få ett jobb. EU-ländernas uppmanas se till att deras utbildningssystem ger människor dessa färdigheter.
 
Rekommendationen om gemensamma värden, inkluderande utbildning och den europeiska dimensionen i undervisningen ska hjälpa EU-länderna att främja gemensamma värderingar som drivkraft för sammanhållning och integration och skapa delaktighetsbaserade lärmiljöer på alla utbildningsnivåer. Länderna bör också förbättra lärarnas utbildning i medborgarskap och mångfald och stärka alla studerandes mediekompetens och kritiska tänkande, särskilt med tanke på det växande problemet med populism, främlingsfientlighet, nationalism, diskriminering och våldsbejakande radikalisering. 

Hur går det till?

EU stöder en inkluderande utbildning genom policysamarbete och finansieringsprogram, t.ex. Erasmus+.

Prioriterade samarbetsområden är inkluderande utbildning, jämlikhet, lika möjligheter, likabehandling och främjande av medborgerliga kompetenser, vilket beskrivs i rådets och kommissionens rapport från 2015 om EU:s strategi för utbildningssamarbete (Utbildning 2020)

Kommissionen har gjort flera insatser:

 •  En arbetsgrupp för främjande av medborgarskap och gemensamma värderingar har sammanställt bästa praxis i ett kompendium på nätet. 
 •  Utbildningsöversikten 2017 ger exempel på hur utbildningen bidrar till jämlikhet och social integration.
 •  Ett initiativ om goda förebilder med personer som arbetar med att främja social inkludering och förebygga utestängning och våldsbejakande radikalisering bland unga. 
 •  En verktygslåda för att motverka våldsam radikalisering, som kan användas av dem som arbetar med unga som riskerar att marginaliseras. 
 •  Ett europeiskt pris för social inkludering med hjälp av idrott.  
 •  Bidrag från Erasmus+ för att utveckla innovativa strategier och metoder på gräsrotsnivå, särskilt om de bidrar till social inkludering.

Vad blir nästa steg?

Kommissionen arbetar också med att
 • utveckla European Toolkit for Schools, en webbplattform för skolor och lärare med exempel på bra praxis och resurser om hur man inför samarbetsstrategier för att se till att alla är delaktiga och får bättre resultat i skolan
 • utvidga skolplattformen eTwinning som knyter samman lärare och klasser i EU och stödja kurser för lärare i medborgarutbildning genom Erasmus+
 • uppmuntra lärosäten att ge högskolepoäng för frivilligarbete och ta fram läroplaner som kombinerar akademiska studier med samhällsengagemang
 • genomföra Europeiska solidaritetskåren som ger unga möjlighet att jobba som volontärer eller arbeta med projekt i hemlandet eller utomlands som gynnar samhället och människor i Europa
 • införa ett nytt initiativ för virtuellt utbyte inom Erasmus+ där unga i Europa och länderna vid södra Medelhavet kan utbyta åsikter och idéer via webbkonferenser för att öka sin interkulturella medvetenhet och bli mer toleranta.