Vad går det ut på?

I juni 2016 antog kommissionen sitt meddelande Att stödja det förebyggande arbetet mot radikalisering som leder till våldsbejakande extremism. Kommissionen föreslår åtgärder på sju områden där EU-samarbetet kan ge resultat, bland annat inom utbildnings- och ungdomsfrågor.

Meddelandet följer upp Parisförklaringen om att främja medborgarskap och de gemensamma värdena frihet, tolerans och icke-diskriminering, som EU:s utbildningsministrar och kommissionär Tibor Navracsics antog 2015.

Enligt Parisförklaringen ska utbildningssektorn bidra till att främja delaktighet och grundläggande värderingar. Man sätter upp konkreta mål för nationella och lokala insatser och ringar in fyra övergripande prioriteringar för EU-samarbetet:

 • Se till att alla unga får social, medborgerlig och interkulturell kompetens genom att främja demokratiska värderingar, grundläggande rättigheter, social inkludering, icke-diskriminering och aktivt medborgarskap.
 • Uppmuntra till kritiskt tänkande och bättre mediekompetens, särskilt i fråga om internet och sociala medier, för att skapa motståndskraft mot diskriminering och indoktrinering.
 • Stärka utbildningen för elever med sämre förutsättningar och se till att utbildningssystemen tillgodoser deras behov.
 • Uppmuntra en interkulturell dialog inom alla former av lärande, i samverkan med andra politikområden och aktörer.

Hur går det till?

Uppföljningen av Parsförklaringen är en viktig prioritering för EU-ländernas samarbete om utbildning (Utbildning 2020) och ungdomsfrågor, vilket framgår av rapporten om Utbildning 2020 och ungdomsrapporten.

I maj 2016 stod kommissionär Tibor Navracsics värd för ett seminarium om att främja inkludering och grundläggande värderingar genom utbildning – ett sätt att förebygga våldsbejakande radikalisering.

Dessutom antog rådet slutsatser om integrering med mångfald för att ge alla en bra utbildning den 17 februari 2017.

Peer learning och utbyte av bra lösningar är centrala insatser inom Utbildning 2020 och samarbetet med ungdomssektorn. Det är också viktigt för att genomföra Parisförklaringen. Därför har man tillsatt två särskilda arbetsgrupper:

Programmet Erasmus+ stöder internationella samarbetsprojekt för att genomföra Parisförklaringen:

 • Under 2016 bidrar Erasmus+ med över 400 miljoner euro till transnationella partnerskap för att ta fram innovativa strategier och metoder på gräsrotsnivå. Man prioriterar projekt som bidrar till målen i Parisförklaringen.
 • Ett särskilt stöd på 13 miljoner euro har öronmärkts för att sprida bra gräsrotsinitiativ.
 • Under 2017 planerar kommissionen ännu fler insatser genom Erasmus+.

En annan viktig prioritering är att ta fram en faktabaserad politik med hjälp av följande insatser:

Sedan 2013 driver kommissionen tillsammans med Europarådet ett program om mänskliga rättigheter och demokrati i praktiken. Syftet är att samla in och sprida information om medborgarutbildningar och utveckla läroplaner och läromedel om medborgarskap och mänskliga rättigheter. Från 2016 ska programmet också utveckla den kompetensram för en demokratikultur som Europarådet lanserade i april 2016.

Särskilda insatser behövs också för personer från utsatta grupper, t.ex. elever med invandrarbakgrund eller från mindre gynnade socioekonomiska miljöer, romer, HBTI-personer och elever med särskilda behov.

Vad blir nästa steg?

Arbetsgruppen för medborgarskap och gemensamma värderingar ska ta fram en strategi för att främja delaktighet och grundläggande värderingar genom utbildning och sammanställa god praxis som ska läggas ut på nätet, senast i juni 2018.

Arbetsgruppen för ungdomsfrågor tog under 2016 fram verktyg och riktlinjer för ungdomsledare och ungdomsorganisationer, som kan anpassas till ländernas olika behov. Gruppen ska ge exempel på hur man kan upptäcka och ingripa vid tidiga tecken på radikalisering, hjälpa unga att stå upp för demokratin, öka de ungas mediekunskap, lära dem att tänka kritiskt samt lösa konflikter på fredlig väg.

Kommissionen stöder också följande åtgärder:

 • Utveckla European Toolkit for Schools, en ny webbplattform för skolor och lärare med exempel på bra praxis och resurser om hur man inför samarbetsstrategier för att se till att alla är delaktiga och får bättre resultat i skolan.
 • Utvidga skolplattformen eTwinning som knyter samman lärare och klasser i EU och stödja kurser för lärare i medborgarutbildning genom Erasmus+.
 • Inrätta ett nätverk som underlättar direkta kontakter med positiva förebilder i skolor, ungdomsverksamhet, idrottsklubbar och fängelser.
 • Införa ett nytt initiativ för virtuellt utbyte inom Erasmus+ där unga via webbkonferenser kan utbyta åsikter och idéer för att öka sin interkulturella medvetenhet och bli mer toleranta.
 • Uppmuntra lärosäten att ge högskolepoäng för frivilligarbete och ta fram läroplaner som kombinerar akademiska studier med samhällsengagemang.
 • Stärka Europeiska volontärtjänsten och särskilt stödja projekt som främjar gemensamma värderingar, mediekompetens och kritiskt tänkande.
 • Öka stödet till ungdomsprojekt på gräsrotsnivå inom Erasmus+ med nya aktörer – t.ex. kommuner – för att utveckla lokala initiativ i bredare partnerskap över gränserna.
 • Främja framgångsrika och innovativa projekt genom en europeisk utmärkelse för social inkludering inom idrott.