Za kaj gre

 
Po prvem načelu evropskega stebra socialnih pravic ima vsakdo pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, da ohrani in pridobi znanja in spretnosti, ki mu omogočajo polno udeležbo v družbi in uspešno obvladovanje prehodov na trgu dela.
 
Leta 2017 so evropski voditelji držav in vlad na socialnem vrhu v Göteborgu razpravljali o tem, kako v celoti izkoristiti potencial, ki ga imata izobraževanje in kultura kot gonilna sila ustvarjanja delovnih mest, gospodarske rasti in socialne pravičnosti ter kot sredstvo za doživljanje evropske identitete v vsej njeni različnosti. V razpravi so se naslonili na sporočilo Evropske komisije Krepitev evropske identitete s pomočjo izobraževanja in kulture.  
 
Decembra 2017 je Evropski svet pozval države članice, Svet in Evropsko komisijo, naj izpeljejo agendo, o kateri so razpravljali v Göteborgu.
 
Januarja 2018 je Evropska komisija sprejela tri predloge, ki naj bi pripomogli k izgradnji bolj vključujoče in kohezivne družbe z izobraževanjem in kulturo. To so predlogi za:
Predlagano priporočilo o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje določa kompetence, ki jih potrebuje vsak evropski državljan za osebno izpolnitev in razvoj, zaposlitev, družbeno vključenost in aktivno državljanstvo. Države članice poziva, naj zagotovijo, da bodo njihovi sistemi izobraževanja in usposabljanja ljudem omogočili pridobiti te kompetence.
 
Predlagano priporočilo o skupnih vrednotah, vključujočem izobraževanju in evropski razsežnosti poučevanja si prizadeva pomagati državam članicam EU uveljaviti skupne vrednote kot dejavnike kohezije in vključenosti, uvajati participativno učno okolje na vseh stopnjah izobraževanja, izboljšati izobraževanje učiteljev o državljanstvu in različnosti ter povečati medijsko pismenost in sposobnost kritičnega razmišljanja vseh učečih, še zlasti glede na naraščajoči populizem, ksenofobijo, razdiralni nacionalizem, diskriminacijo in radikalizacijo, ki vodi v nasilje. 

Način ukrepanja

K uveljavitvi vključujočega izobraževanja prispevajo politično sodelovanje na ravni EU in programi Unije za financiranje, denimo program Erasmus+.

Kot je začrtano v Skupnem poročilu Sveta in Komisije za leto 2015 o izvajanju strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020), določa strategija EU „vključujoče izobraževanje, enakopravnost, pravičnost, nediskriminacijo in uveljavljanje državljanskih kompetenc‟ za prioritetna področja evropskega sodelovanja v izobraževanju in usposabljanju. 

Evropska komisija je izvedla različne ukrepe:

 •  ustanovitev delovne skupine strokovnjakov za uveljavljanje državljanstva in skupnih vrednot, ki je pripravila spletni zbornik dobrih praks na teh področjih 
 •  objava pregleda izobraževanja in usposabljanja 2017, ki navaja dejstva o vlogi izobraževanja v boju proti neenakosti in uveljavljanju družbene vključenosti
 •  organiziranje pobude za „vzornike“, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, namenjenimi spodbujanju družbene vključenosti ter preprečevanju izključenosti in radikalizacije med mladimi 
 •  pripravo orodij za preprečevanje nasilne radikalizacije za mladinske delavce pri delu z mladimi, ki jim grozi marginalizacija 
 •  uvedba evropske nagrade za socialno vključevanje prek športa  
 •  zagotovitev letnih finančnih sredstev programa Erasmus+ za razvijanje inovativnih politik in praks na terenu, predvsem v zvezi z družbeno vključenostjo

Prihodnji ukrepi

Evropska komisija poleg tega podpira:
 • širitev spletne platforme Evropsko gradivo za šole, tj. spletišče za šole in učitelje, ki s primeri dobrih praks in viri omogoča uvajanje sodelovalnega pristopa za vključenost in uspešnost vseh
 • širitev platforme eTwinning, ki povezuje učitelje in učilnice v Evropi in ponuja tečaje za učitelje o državljanski vzgoji v okviru programa Erasmus+
 • spodbude visokošolskim ustanovam, da odobrijo kreditne točke za prostovoljsko delo ter pripravijo učne načrte, ki akademsko snov povezujejo z državljanskim udejstvovanjem
 • širitev evropske solidarnostne enote, nove pobude Evropske unije, ki mladim omogoča prostovoljsko delo ali zaposlitev v projektih v svoji državi ali tujini v dobro skupnostim in ljudem po vsej Evropi
 • uvedbo nove pobude Virtualne izmenjave Erasmus+, ki bo mladim v Evropi in južnem Sredozemlju s strukturiranimi in vodenimi spletnimi konferencami omogočala izmenjavo mnenj in predlogov ter podpirala medkulturno spoznavanje in strpnost