Despre ce este vorba

În iunie 2016, Comisia Europeană a adoptat o comunicare privind prevenirea radicalizării care duce la extremismul violent. Comunicarea prezintă acțiuni în șapte domenii specifice în care cooperarea la nivelul UE poate aduce o valoare adăugată, în special în domeniile educației, formării și tineretului.

Această comunicare se înscrie în continuarea Declarației de la Paris privind promovarea prin educație a cetățeniei și a valorilor comune ale libertății, toleranței și nediscriminării, adoptată în 2015 de miniștrii educației din Uniunea Europeană și de comisarul Navracsics.

Declarația lansează un apel la mobilizarea sectorului educației pentru promovarea incluziunii și a valorilor fundamentale. Ea stabilește o listă de obiective concrete care trebuie urmărite la nivel național și local și definește patru priorități majore pentru cooperarea la nivelul UE, și anume:

 • garantarea faptului că tinerii dobândesc competențe sociale, civice și interculturale, prin promovarea valorilor democratice și a drepturilor fundamentale, a incluziunii sociale și a nediscriminării, precum și a cetățeniei active
 • îmbunătățirea gândirii critice și a educației în domeniul mass-mediei, în special în ceea ce privește utilizarea internetului și a platformelor sociale, astfel încât să se dobândească rezistență la discriminare și îndoctrinare
 • stimularea educării copiilor și a tinerilor dezavantajați, prin asigurarea faptului că sistemele noastre de educație și de formare profesională răspund nevoilor lor precum și
 • promovarea dialogului intercultural prin toate formele de învățare, în colaborare cu alte politici relevante și cu părțile interesate.

Cum pot fi atinse obiectivele

Acțiunile întreprinse ca urmare a declarației sunt o prioritate-cheie a cooperării între statele membre, cu sprijinul Comisiei Europene, în domeniul educației și formării (Cadrul strategic ET2020) și al tineretului, așa cum se menționează în Raportul comun ET 2020 și în Raportul comun Tineret.

În mai 2016, comisarul Tibor Navracsics a găzduit un colocviu la nivel înalt privind promovarea incluziunii și a valorilor fundamentale prin educație - o modalitate de a preveni radicalizarea violentă.

În plus, la 17 februarie 2017, au fost adoptate concluziile Consiliului privind incluziunea în diversitate pentru a se atinge o educație de înaltă calitate pentru toți.

Învățarea reciprocă și schimbul de bune practici sunt activități-cheie în cadrul ET2020 și al cooperării cu sectorul de tineret. Acestea sunt la fel de importante în contextul aplicării Declarației de la Paris. De aceea, au fost înființate două grupuri de lucru speciale, în care sunt reprezentate principalele părți interesate:

Pentru a sprijini punerea în aplicare a Declarației de la Paris, programul Erasmus+ oferă finanțare pentru proiecte de cooperare transnațională:

 • În 2016, Erasmus+ dispune de un buget de 400 de milioane EUR pentru parteneriate transnaționale care să elaboreze politici și practici inovatoare, pornind de la nivel local. În cadrul acestui program, se acordă prioritate proiectelor care pot contribui la atingerea obiectivelor Declarației de la Paris.
 • Un buget specific de 13 milioane EUR este alocat pentru a sprijini diseminarea și dezvoltarea bunelor practici de la nivel local.
 • În 2017, Comisia intenționează să sprijine în continuare punerea în aplicare a Declarației, prin acțiuni periodice și specifice în cadrul programului Erasmus+.

În acest sens, elaborarea de politici bazate pe date concrete este, de asemenea, o prioritate esențială și se bazează pe următoarele acțiuni:

Începând din 2013, Comisia a pus în aplicare un program comun alături de Consiliul Europei: „Drepturile omului și democrația în acțiune”. Programul are ca obiectiv colectarea și difuzarea de informații privind educația civică și elaborarea unor instrumente practice, cum ar fi programe de învățământ și materiale didactice menite să sprijine țările participante în consolidarea educației cetățenești și în domeniul drepturilor omului. Începând din 2016, programul va fi consolidat pentru a putea sprijini și Cadrul de referință al competențelor pentru cultura democratică, lansat de Consiliul Europei în aprilie 2016.

Faptul că se pune accent pe incluziune socială și cetățenie prin învățare formală și non-formală înseamnă, în egală măsură, că se acordă o atenție specială și persoanelor din grupurile vulnerabile, inclusiv celor proveniți din familii de migranți sau dintr-un mediu socioeconomic defavorizat - romi, LGTBI și persoane cu nevoi speciale.

Etapele următoare

Grupul de lucru privind promovarea cetățeniei și a valorilor comune ale libertății, toleranței și nediscriminării prin educație trebuie să elaboreze, până în iunie 2018, un cadru de politici privind promovarea incluziunii și a valorilor fundamentale prin educație, precum și un compendiu on-line de bune practici.

Grupul de lucru pentru tineret va dezvolta un set de instrumente specifice care să ofere îndrumare tinerilor și organizațiilor de tineret, adaptabile la nevoile specifice ale diferitelor state membre. Acesta va oferi exemple despre identificarea primelor semne ale radicalizării și reacția în acest caz, creșterea rezilienței democratice a tinerilor, dobândirea de competențe mass-media și însușirea unei gândiri critice, precum și soluționarea conflictelor într-un mod non-violent.

Comisia sprijină, de asemenea, următoarele acțiuni:

 • extinderea setului european de instrumente pentru școli, o nouă platformă on-line pentru școli și cadre didactice, care oferă exemple de bune practici și resurse despre cum se pot introduce în școli abordări colaborative, pentru a favoriza incluziunea și pentru a realiza progrese pe toate planurile
 • extinderea platformei eTwinning, care conectează profesori și clase din toată Europa și promovarea, prin Erasmus+, a unor cursuri de formare pentru profesorii care predau cursuri de educație civică
 • crearea unei rețele în vederea facilitării contactelor directe cu modelele pozitive de la nivel de școli, organizații de tineret, cluburi sportive și închisori
 • testarea și punerea în funcțiune a unei noi inițiative de schimburi virtuale Erasmus+ care le va permite tinerilor să facă schimb de opinii și idei prin videoconferințe structurate și facilitate, cu scopul de a spori sensibilizarea interculturală și toleranța
 • stimulente pentru ca instituțiile de învățământ superior să recunoască voluntariatul și să elaboreze programe care combină conținutul academic cu angajamentul civic
 • consolidarea Serviciului european de voluntariat, prioritatea fiind sprijinirea proiectelor care promovează valori comune, educația în domeniul mass-mediei și gândirea critică
 • sporirea sprijinului destinat proiectelor de tineret la nivel local în cadrul Erasmus+ care să implice noi actori, precum municipalitățile, pentru a permite dezvoltarea de mai multe inițiative locale în parteneriate mai ample, transfrontaliere
 • promovarea de proiecte inovatoare și de succes prin intermediul unui premiu european pentru incluziunea socială în sport.