Kas tai yra?

2016 m. birželio mėn. Europos Komisija priėmė komunikatą, kuriuo remiama radikalėjimo, vedančio į smurtinį ekstremizmą, prevencija. Šiame komunikate išdėstyti veiksmai septyniose konkrečiose srityse, kuriose bendradarbiavimas ES lygmeniu gali duoti papildomos naudos, ypač švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse.

Komunikatu padedama siekti Paryžiaus deklaracijos dėl pilietiškumo ir bendrų laisvės, tolerancijos ir nediskriminavimo vertybių propagavimo, kurią 2015 m. priėmė Europos švietimo ministrai ir Komisijos narys T. Navracsicsius, tikslų.

Deklaracijoje raginama sutelkti švietimo sektoriaus pastangas ir propaguoti įtrauktį bei pagrindines vertybes. Joje nustatomas konkrečių tikslų, kurių reikia siekti nacionaliniu ir vietos lygmenimis, sąrašas ir apibrėžiami keturi bendri bendradarbiavimo ES lygmeniu prioritetai:

 • užtikrinti, kad jaunimas įgytų socialinių, pilietinių ir tarpkultūrinių gebėjimų, skatinant demokratines vertybes ir pagrindines teises, socialinę įtrauktį ir nediskriminavimą bei aktyvų pilietiškumą,
 • stiprinti kritinį mąstymą ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis, ypač internetu ir socialine žiniasklaida, kad taip būtų ugdomas gebėjimas atsispirti diskriminacijai ir indoktrinacijai,
 • skatinti nepalankiomis sąlygomis gyvenančių vaikų ir jaunimo švietimą užtikrinant, kad mūsų švietimo ir mokymo sistema atitiktų jų poreikius, ir
 • visais mokymo būdais, atsižvelgiant į kitas susijusias politikos sritis ir bendradarbiaujant su kitais susijusiais subjektais, skatinti kultūrų dialogą.

Kaip to siekiama?

Įgyvendinti deklaracijos tikslus yra svarbus valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimo švietimo bei mokymo (strateginė programa „ET2020“) ir jaunimo reikalų srityje, padedant Europos Komisijai, prioritetas, kaip nustatyta bendroje „ET 2020“ ataskaitoje ir bendroje Jaunimo reikalų ataskaitoje.

2016 m. gegužės mėn. Komisijos narys Tiboras Navracsicsius vadovavo aukšto lygio kolokviumui „Įtraukties ir pagrindinių vertybių skatinimas švietimu – būdas užkirsti kelią smurtiniam radikalėjimui“.

Be to, 2017 m. vasario 17 d. buvo priimtos Tarybos išvados dėl įtraukties įvairovėje siekiant visiems užtikrinti aukštos kokybės švietimą.

Mokymasis bendradarbiaujant ir keitimasis gerąja patirtimi yra svarbi veikla pagal programą „ET 2020“ ir bendradarbiaujant su jaunimo sektoriumi. Tai taip pat svarbi veikla įgyvendinant Paryžiaus deklaraciją. Šiuo tikslu buvo įsteigtos dvi specialios darbo grupės, sudarytos iš pagrindinių suinteresuotųjų šalių:

Kad būtų padedama įgyvendinti Paryžiaus deklaraciją, pagal programą „Erasmus+“ teikiamas finansavimas tarptautinio bendradarbiavimo projektams:

 • 2016 m. pagal programą „Erasmus+“ tarptautinėms partnerystėms skiriama per 400 mln. eurų, kad jos plėtotų novatoriškus politikos metodus ir praktiką vietos lygmeniu. Šioje srityje pirmenybė teikiama projektams, kuriais siekiama Paryžiaus deklaracijos tikslų,
 • Specialus 13 mln. eurų biudžetas numatytas gerosios patirties vietos lygmeniu sklaidai ir jos taikymo masto didinimui remti,
 • 2017 m. Komisija planuoja toliau remti šios deklaracijos įgyvendinimą pasitelkusi įprastus ir specialius veiksmus pagal programą „Erasmus+“.

Padedant įgyvendinti Paryžiaus deklaraciją, vienas iš svarbiausių prioritetų yra faktais paremtas politikos formavimas, grindžiamas šiais veiksmais:

Nuo 2013 m. Komisija kartu su Europos Taryba įgyvendina bendrą programą „Žmogaus teisės ir demokratija praktikoje“. Programos tikslas – rinkti ir platinti informaciją apie pilietiškumo ugdymą ir kurti praktines priemones, pavyzdžiui, mokymo programas ir mokymo medžiagą, skirtą padėti dalyvaujančioms šalims ugdyti pilietiškumą ir šviesti žmogaus teisių klausimais. Nuo 2016 m. ši programa bus dar labiau išplėsta, kad būtų remiamas bandomasis demokratinės kultūros referencinės kompetencijų sistemos diegimas, kurį 2016 m. balandžio mėn. pradėjo Europos Taryba.

Sutelkiant pastangas į socialinę įtrauktį ir pilietiškumą pasitelkus formalųjį ir neformalųjį ugdymą taip pat reikia skirti ypatingą dėmesį pažeidžiamų grupių atstovams, įskaitant kilusius iš migrantų šeimų, nepalankios socialinės ir ekonominės aplinkos, romus, LGBTI ir specialių poreikių turinčius moksleivius.

Tolesni veiksmai

Pilietiškumo ir pagrindinių laisvės, tolerancijos ir nediskriminavimo vertybių skatinimo pasitelkiant švietimą darbo grupė įgaliota iki 2018 m. birželio mėn. parengti įtraukties ir pagrindinių vertybių skatinimo pasitelkiant švietimą politikos sistemą, taip pat internetinį gerosios patirties pavyzdžių rinkinį.

Jaunimo reikalų darbo grupė iki 2016 m. pabaigos parengs konkretų priemonių rinkinį, kuriame bus gairės su jaunimu dirbantiems asmenims ir jaunimo organizacijoms, pritaikomos skirtingų valstybių narių poreikiams. Jame bus pateikta pavyzdžių, kaip pastebėti ir reaguoti į ankstyvus tokios radikalizacijos požymius ir didinti demokratinį jaunimo atsparumą, kaip padėti jiems išmokti naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir kritiškai mąstyti, kaip spręsti konfliktus nesmurtaujant.

Komisija taip pat remia šiuos veiksmus:

 • Europos priemonių rinkinio mokykloms plėtojimą – tai nauja internetinė platforma mokykloms ir mokytojams, kurioje pateikiama gerosios patirties pavyzdžių ir informacijos, kaip diegti bendradarbiavimo metodus mokyklose ir gerinti įtrauktį bei pasiekti, kad visiems sektųsi gerai,
 • internetinės platformos eTwinning plėtojimą – naudodamiesi šia platforma Europos mokytojai ir klasės gali bendrauti tarpusavyje; taip pat mokytojų rengimo kursus pilietiškumo tema, naudojantis programa „Erasmus+“,
 • tinklo, kuris palengvintų tiesioginius ryšius su pavyzdį rodančiais subjektais mokyklose, jaunimo renginiuose, sporto klubuose ir kalėjimuose, kūrimą,
 • naujos „Erasmus+“ virtualių mainų iniciatyvos bandomąjį etapą ir diegimą – ši iniciatyva suteiks jaunimui galimybę keistis nuomonėmis ir idėjomis struktūrizuotose ir organizuotose internetinėse konferencijose, kad būtų gerinamas kitų kultūrų supratimas ir didinama tolerancija,
 • aukštojo mokslo įstaigų skatinimą skirti lojalumo taškus už savanorišką veiklą ir rengti mokymo programas, kuriose derinamas akademinis turinys ir pilietinis dalyvavimas,
 • Europos savanorių tarnybos stiprinimą, teikiant pirmenybę remti tuos projektus, kuriais skatinamos bendros vertybės, gebėjimas naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir kritinis mąstymas,
 • didesnę paramą vietos lygmens jaunimo projektams pagal programą „Erasmus+“, kuriuose dalyvautų nauji subjektai, pvz., savivaldybės, kad būtų sudarytos sąlygos plėsti jų veiklą užmezgant didesnio masto, tarptautines partnerystes,
 • sėkmingų ir novatoriškų projektų skatinimą skiriant Europos apdovanojimus už socialinę įtrauktį sporte.