O čemu je riječ?

 
Prvo načelo europskog stupa socijalnih prava glasi da svi imaju pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi održali i stekli vještine s pomoću kojih mogu u cijelosti sudjelovati u društvu i uspješno se kretati na tržištu rada.
 
Europski čelnici država i vlada na sastanku na vrhu o socijalnim pitanjima u Göteborgu 2017. raspravljali su o tome kako u potpunosti iskoristiti potencijal obrazovanja i kulture kao pokretača stvaranja radnih mjesta, gospodarskog rasta i socijalne pravednosti te načina da se iskusi sva raznolikost europskog identiteta. Komunikacija Europske komisije Obrazovanjem i kulturom jačati europski integritet poslužila je kao osnova za njihove rasprave. 
 
Europsko vijeće na svojoj sjednici u prosincu 2017. pozvalo je države članice, Vijeće i Komisiju da nastave raditi na pitanjima o kojima se raspravljalo u Göteborgu.
 
U siječnju 2018. Europska komisija donijela je tri prijedloga kao pomoć za izgradnju uključivih, povezanih društava putem obrazovanja i kulture. To uključuje sljedeće prijedloge:
U predloženoj Preporuci o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje utvrđuju se kompetencije koje su svakom europskom građaninu potrebne za osobno ispunjenje i razvoj, zapošljavanje, socijalnu uključenost te aktivno građanstvo. Njome se države članice pozivaju da osiguraju da njihovi sustavi obrazovanja i osposobljavanja mogu ljudima pružiti te kompetencije.
 
Predloženom Preporukom o zajedničkim vrijednostima, uključivom obrazovanju i europskoj dimenziji poučavanja nastoji se pomoći državama članicama EU-a u promicanju zajedničkih vrijednosti koje su vektori kohezije i uključenosti, podupiranju stvaranja participativnog okružja za učenje na svim razinama obrazovanja, poboljšanju osposobljavanja nastavnika u području građanskog odgoja i raznolikosti te unapređivanju medijske pismenosti i sposobnosti kritičkog razmišljanja svih učenika, posebice s obzirom na sve prisutniji populizam, ksenofobiju, razdorni nacionalizam, diskriminaciju i radikalizaciju koja dovodi do nasilja. 

Kako se to postiže?

Politička suradnja na europskoj razini i Unijini programi financiranja kao što je Erasmus+ pridonose poticanju uključivog obrazovanja.

U Zajedničkom izvješću Vijeća i Komisije o provedbi strateškog okvira za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) iz 2015. navedeno je da strategija EU-a u tim područjima uključuje „uključivo obrazovanje, jednakost, pravednost, nediskriminaciju i promicanje građanskih kompetencija” kao prioritetna područja za Europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju. 

Komisija je u tom području provela niz mjera, primjerice:

 •  osnivanje stručne radne skupine za promicanje građanstva i zajedničkih vrijednosti, koja je izradila internetsku zbirku dobrih praksi u tim područjima, 
 •  Pregled obrazovanja i osposobljavanja 2017., u kojem se navode dokazi o ulozi obrazovanja u borbi protiv nejednakosti i promicanju socijalne uključenosti,
 •  organizaciju inicijative „uzora” – osoba koje sudjeluju u aktivnostima za promicanje socijalne uključenosti te sprečavanje isključenosti i nasilne radikalizacije među mladima, 
 •  izradu paketa alata za sprečavanje nasilne radikalizacije, namijenjenog osobama koje rade s mladima kojima prijeti marginalizacija, 
 •  dodjelu Europske nagrade za socijalnu uključenost kroz sport te 
 •  osiguravanje godišnjih financijskih sredstava u okviru programa Erasmus+ za razvoj inovativnih politika i praksi na lokalnoj razini, pri čemu se prednost daje socijalnoj uključenosti.

Što je sljedeće?

Komisija podupire i sljedeće aktivnosti:
 • proširenje europskog paketa alata za škole – internetske platforme za škole i nastavnike na kojoj se nude primjeri dobre prakse i resursi o temi uvođenja suradničkih pristupa u škole kako bi se povećala uključivost te kako bi svi mogli postići uspjeh,
 • proširenje internetske platforme eTwinning, koja povezuje nastavnike i učionice diljem Europe, te podržavanje tečajeva za osposobljavanje nastavnika o građanskom odgoju kroz Erasmus+,
 • inicijative na temelju kojih bi ustanove visokog obrazovanja dodjeljivale bodove za volonterski rad i razvijale nastavne programe u kojima je akademski sadržaj objedinjen s građanskim angažmanom,
 • provedbu Europskih snaga solidarnosti, nove inicijative EU-a kojoj je cilj pružiti prilike mladima da u svojoj zemlji ili u inozemstvu volontiraju ili rade na projektima korisnima za zajednice i ljude diljem Europe,
 • pokusno izvođenje i uvođenje nove inicijative za virtualnu razmjenu Erasmus+, kojom će se mladima u Europi i na jugu Sredozemlja omogućiti razmjena stajališta i ideja kroz strukturirane web-konferencije s posebnim posrednicima kako bi se poboljšala međukulturna svjesnost i tolerancija.