O čemu je riječ?

U lipnju 2016. Europska komisija donijela je Komunikaciju kojom se podupire sprječavanje radikalizacije koja uzrokuje nasilni ekstremizam. U Komunikaciji se navode aktivnosti u sedam posebnih područja u kojima se suradnjom na razini EU-a može ostvariti dodana vrijednost. Naglasak je na područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Komunikacija je dio daljnjih aktivnosti nakon donošenja Pariške deklaracije o promicanju građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, snošljivosti i nediskriminacije koju su 2015. donijeli europski ministri obrazovanja i povjerenik Navracsics.

Deklaracijom se poziva na mobilizaciju obrazovnog sektora radi promicanja uključivanja i temeljnih vrijednosti. Utvrđuje se popis konkretnih ciljeva kojima treba težiti na nacionalnoj i lokalnoj razini te se identificiraju četiri glavna prioriteta za suradnju na razini EU-a:

 • osigurati da mladi steknu društvene, građanske i međukulturne kompetencije, i to promicanjem demokratskih vrijednosti i temeljnih prava, socijalnog uključivanja i nediskriminacije te aktivnog građanstva,
 • poboljšati kritičko razmišljanje i medijsku pismenost, posebno u uporabi interneta i društvenih medija, kako bi se razvio otpor prema diskriminaciji i indoktrinaciji,
 • poticati obrazovanje djece i mladih koji žive u nepovoljnim uvjetima tako da se osigura ispunjenje njihovih potreba unutar sustava obrazovanja i osposobljavanja te
 • promicati međukulturni dijalog kroz sve oblike učenja u suradnji s drugim relevantnim politikama i dionicima.

Kako se to postiže?

Aktivnosti koje se nadovezuju na Deklaraciju ključan su prioritet suradnje među državama članicama u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih uz potporu Europske komisije (strateški okvir ET 2020.), kao što se navodi u zajedničkom izvješću za ET 2020. i zajedničkom izvješću o mladima.

Povjerenik Tibor Navracsics u svibnju 2016. bio je domaćin kolokvija na visokoj razini o promicanju uključivanja i temeljnih vrijednosti kroz obrazovanje, kao načina sprječavanja radikalizacije koja vodi nasilju.

Osim toga, 17. veljače 2017. doneseni su zaključci Vijeća o uključivanju u raznolikost kako bi se postiglo visokokvalitetno obrazovanje za sve.

Uzajamno učenje i razmjena dobrih praksi ključne su aktivnosti u okviru strategije ET 2020. i suradnje s mladima. To je i važna aktivnost u provedbi Pariške deklaracije. U tu su svrhu osnovane dvije posebne radne skupine u kojima sudjeluju glavni dionici:

U okviru programa Erasmus+ osigurano je financiranje transnacionalnih projekata suradnje kako bi se podržala provedba Pariške deklaracije.

 • U okviru programa Erasmus+ za 2016. za transnacionalna partnerstva na raspolaganju je bilo više od 400 milijuna eura kako bi se razvijali inovativni pristupi politikama i djelovanje na lokalnoj razini. U okviru te omotnice prioritet se daje projektima usmjerenima na ciljeve Pariške deklaracije.
 • Osigurana je posebna omotnica od 13 milijuna eura za potporu širenju dobrih praksi i njihovu prijenosu s lokalne na više razine.
 • Komisija 2017. namjerava dodatno podržati provedbu Deklaracije redovitim i posebnim aktivnostima u okviru programa Erasmus+.

U pogledu daljnjeg djelovanja nakon donošenja Pariške deklaracije ključni je prioritet i donošenje politika na temelju dokaza uz oslanjanje na sljedeće aktivnosti:

Komisija od 2013. provodi zajednički program s Vijećem Europe pod naslovom „Ljudska prava i demokracija na djelu”. Cilj je programa prikupljanje i širenje informacija o građanskom odgoju i razvoj praktičnih alata kao što su nastavni programi i materijali kako bi se poduprle zemlje sudionice u poticanju građanskog odgoja i obrazovanju u području ljudskih prava. Program se od 2016. dodatno ojačava radi podrške pokusnom uvođenju Referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu, koji je u travnju 2016. pokrenulo Vijeće Europe.

Naglasak na socijalnom uključivanju i građanstvu kroz formalno i neformalno učenje podrazumijeva i posebnu pažnju koja se pridaje učenicima iz ranjivih skupina, uključujući migrante, osobe iz nepovoljnih socioekonomskih uvjeta, Rome, LGBTI osobe i učenike s posebnim potrebama.

Što je sljedeće?

Radna skupina za promicanje građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, snošljivosti i nediskriminacije kroz obrazovanje ima mandat da do lipnja 2018. pripremi okvir politike o promicanju uključivanja i temeljnih vrijednosti kroz obrazovanje, kao i internetsku zbirku dobrih praksi.

Radna skupina za rad s mladima razvit će do kraja 2016. posebne alate kojima će se osobama i organizacijama koje rade s mladima osigurati smjernice koje se mogu prilagoditi posebnim potrebama država članica. Smjernice će sadržavati primjere za uočavanje ranih znakova radikalizacije i reagiranje na njih te povećanje demokratske otpornosti mladih, kao i povećanje njihove medijske pismenosti i kritičkog razmišljanja te učenje nenasilnog rješavanja sukoba.

Komisija podupire i sljedeće aktivnosti:

 • proširenje europskog paketa alata za škole – riječ je o novoj internetskoj platformi za škole i učitelje na kojoj se nude dobri praktični primjeri i resursi o uvođenju suradničkih pristupa u škole kako bi se povećala uključivost te kako bi svi mogli postići uspjeh,
 • proširenje internetske platforme eTwinning, koja povezuje učitelje i učionice diljem Europe, kao i tečajeva za osposobljavanje učitelja o građanskom odgoju kroz Erasmus+,
 • uspostavu mreže za pospješivanje izravnih kontakata s pozitivnim uzorima u školama, među mladima, u sportskim klubovima i u zatvorima,
 • pokusno izvođenje i uvođenje nove inicijative za virtualnu razmjenu Erasmus+, kojom će se mladima omogućiti razmjena stajališta i ideja kroz strukturirane web-konferencije s posebnim posrednicima kako bi se poboljšala međukulturna svjesnost i tolerancija,
 • inicijative na temelju kojih bi ustanove visokog obrazovanja dodjeljivale bodove za volonterski rad i razvijale nastavne programe u kojima je akademski sadržaj objedinjen s građanskim angažmanom,
 • jačanje Europske volonterske službe pri čemu će se prioritet davati projektima kojima se promiču zajedničke vrijednosti, medijska pismenost i kritičko razmišljanje,
 • davanje snažnije potpore projektima mladih na lokalnoj razini u okviru programa Erasmus+ i s novim dionicima – primjerice općinama – kako bi se omogućila prilagodba lokalnih inicijativa većim, prekograničnim partnerstvima,
 • promociju uspješnih i inovativnih projekata kroz europsku nagradu za socijalno uključivanje u sportu.