Vad går det ut på?

Utbildning behövs för att ekonomin och samhället ska utvecklas. Att anpassa kompetensen efter arbetsmarknadens behov är en viktig del i detta. I sin tillväxtstrategi Europa 2020 har EU satt upp som mål för 2020 att minska antalet elever som hoppar av skolan till under 10 procent och öka andelen högskoleutbildade till minst 40 procent.

Varför är det viktigt?

I en alltmer globaliserad och kunskapsbaserad ekonomi behöver EU en välutbildad arbetskraft så att vi kan hävda oss när det gäller produktivitet, kvalitet och innovation.

Undersökningar visar dock att 20 procent av den arbetsföra befolkningen i EU är dåliga på att läsa, skriva och räkna. Dessutom finns redan en växande obalans mellan människors kunskaper och den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Detta spär på arbetslösheten och begränsar tillväxten.

Utbildning kan också stärka människors personliga utveckling och samhällsengagemang och främja jämlikhet, social integration och sammanhållning.

Vad gör EU?

EU-länderna ansvarar visserligen för sina egna utbildningssystem, men EU kan stödja och komplettera ländernas insatser för att förbättra och modernisera utbildningen.

EU-arbetets mål och verktyg beskrivs i den strategiska ramen Utbildning 2020.

Här anges vilka områden som ska prioriteras för verksamheten under arbetscykler på tre år i taget.

Resultaten följs upp med hjälp av indikatorer och riktmärken som ska bidra till en evidensbaserad politik och till att kartlägga utmaningarna.

Som ett led i Europa 2020-strategin får EU-länderna varje år rekommendationer om vilka reformer de bör genomföra.

Hur går det till?

För att genomföra Utbildning 2020 tar EU hjälp av arbetsgrupper English (en) som består av experter från EU-länderna och andra viktiga aktörer. Det är en del av ett bredare samarbete, den s.k. öppna samordningsmetoden, som ska främja ömsesidigt lärande, utbyte av god praxis, nationella reformer och verktyg på EU-nivå.

EU gör också landsanalyser för att hjälpa länderna att utveckla sin utbildningspolitik. Analyserna tar upp europeiska, nationella och regionala utmaningar och ska stödja ömsesidigt lärande och utbyte av bästa praxis samt kartlägga investeringsbehov och utvärdera framstegen.

EU håller också många samråd och uppmuntrar samarbete mellan aktörer som utbildningsanordnare, civilsamhället, företag och arbetsmarknadsorganisationer. Varje år hålls ett forum – Education, Training and Youth Forum – där de som arbetar med utbildnings- och ungdomsfrågor Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) kan utbyta idéer.

Vad blir nästa steg?

Under 2014–2020 kan EU-länderna söka bidrag från programmet Erasmus+ och de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att förbättra sina utbildningssystem.

 

Läs mer

Uppgifter om de 28 EU-länderna: