Za kaj gre

Izobraževanje in usposabljanje sta bistvenega pomena za gospodarski in družbeni napredek. Pri tem je izjemno pomembno zagotoviti, da znanje ustreza potrebam trga dela. Evropska unija je zato v strategiji Evropa 2020 postavila cilj, da je treba do leta 2020 delež mladih, ki predčasno opustijo šolanje, zmanjšati na manj kot 10 %, delež diplomantov terciarnega izobraževanja pa povečati na najmanj 40 %.

Zakaj je potrebno

V vse bolj globaliziranem svetu in gospodarstvu, ki temelji na znanju, Evropa potrebuje dobro usposobljeno delovno silo, da bo lahko konkurenčna po proizvodnji, kakovosti in inovacijah.

Toda nedavni podatki kažejo, da 20 % delovno aktivnih prebivalcev EU ne dosega temeljne ravni bralne in matematične pismenosti. Pri tem je treba upoštevati še vse večji razkorak med pridobljenimi znanji ljudi in povpraševanjem trga, kar vse prispeva k brezposelnosti in slabi gospodarski rasti.

Izobraževanje in usposabljanje pripomoreta tudi k posameznikovemu osebnemu razvoju in državljanskemu udejstvovanju ter spodbujata pravičnost, socialno vključenost in kohezijo.

Način dela

Organizacija sistemov izobraževanja in usposabljanja je v pristojnosti držav članic, Evropska unija le podpira in dopolnjuje njihove ukrepe za izboljšanje in posodobitev sistemov izobraževanja.

Cilji, instrumenti in način skupnega dela na ravni EU so navedeni v strateškem okviru Izobraževanje in usposabljanje 2020 (za obdobje do leta 2020).

Strateški okvir določa prednostna področja, za katera se dejavnosti načrtujejo v triletnih „delovnih ciklusih‟.

Spremljanje napredka omogočajo kazalniki in nabor meril, tako dobljeni podatki pa prispevajo k pripravljanju politike na podlagi dejstev in prepoznavanju težav.

Evropska komisija vsako leto pripravi tudi navodila za posamezne države EU glede najpomembnejših reform v okviru strategije Evropa 2020 (priporočila za države članice).

Potek dela

Kar zadeva skrb za uspešno izvajanje strateškega okvira Izobraževanje in usposabljanje 2020, je to naloga delovnih skupin English (en) EU, sestavljenih iz strokovnjakov, ki jih imenujejo države članice in drugi pomembni deležniki. Njihovo delo sodi v takoimenovano odprto metodo usklajevanja oziroma sodelovanja, ki spodbuja učenje drug od drugega, izmenjavo dobrih praks, pripravo nacionalnih reform in orodij EU.

EU izvaja tudi analize, s katerimi podpira države članice pri pripravi politik izobraževanja in usposabljanja. Analize so usmerjene predvsem v izzive, ki se pojavijo na ravni EU in nacionalni oziroma regionalni ravni, in pomagajo prepoznati potrebe po vlaganjih ter ocenjevati napredek.

EU pripravlja tudi številna posvetovanja in oblike sodelovanja z deležniki, denimo ponudniki storitev izobraževanja, civilno družbo in socialnimi partnerji. Deležniki v izobraževanju, usposabljanju in delu z mladimi Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) se vsako leto srečajo in izmenjajo mnenja na forumu za izobraževanje, usposabljanje in mladino.

Naslednji koraki

Države EU lahko v obdobju 2014–2020 izkoristijo možnosti, ki jih na področju izobraževanja in usposabljanja ponujajo program Erasmus+ in evropski strukturni in investicijski skladi.

 

Več informacij

Ključne ugotovitve za vsako izmed 28 držav članic EU so na voljo tudi za: