O čo ide?

Vzdelávanie a odborná príprava sú kľúčové pre hospodársky a sociálny pokrok a zosúladenie zručností s potrebami trhu práce pri tom zohráva zásadnú úlohu. S cieľom reagovať na hospodársku krízu EÚ v rámci stratégie Európa 2020 takisto stanovuje ciele týkajúce sa zníženia miery predčasného ukončenia povinnej školskej dochádzky pod 10 % a zvýšenia podielu absolventov vysokoškolského štúdia najmenej na 40 % do roku 2020.

Prečo je to potrebné?

V čoraz globalizovanejšom a znalostnom hospodárstve Európa potrebuje pracovnú silu so zručnosťami na vysokej úrovni, aby bola schopná konkurovať v oblasti produktivity, kvality a inovácie.

Nedávne zistenia však ukazujú, že 20 % pracujúceho obyvateľstva EÚ má nízku gramotnosť. To len zvyšuje rastúci nesúlad medzi zručnosťami, ktoré ľudia nadobúdajú, a tými, ktoré si vyžaduje trh práce. Tieto faktory prispievajú k nezamestnanosti a obmedzujú rast.

Vzdelávanie a odborná príprava takisto posilňujú osobný rozvoj a aktívne občianstvo a podporujú rovnosť, sociálne začlenenie a súdržnosť.

Ako to funguje?

Hoci za systémy vzdelávania a odbornej prípravy sú zodpovedné členské štáty, EÚ zohráva kľúčovú úlohu v podpore a dopĺňaní úsilia o zlepšenie a modernizáciu ich systémov vzdelávania.

Ciele, nástroje a dohody pre spoluprácu na úrovni EÚ sú uvedené v strategickom rámci označovanom ako ET 2020. Tento rámec je v platnosti až do roku 2020.

Sú v ňom identifikované prioritné oblasti na plánovanie činností v rámci trojročných pracovných cyklov.

Pokrok sa monitoruje pomocou ukazovateľov a na základe kritérií, ktoré sú navrhnuté tak, aby prispievali k tvorbe politiky založenej na dôkazoch a k identifikácii výziev.

V rámci stratégie Európa 2020 krajiny EÚ dostávajú každý rok osobitné usmernenia o hlavných reformách (tzv. odporúčania pre jednotlivé krajiny).

Čo to zahŕňa?

Na zabezpečenie úspešnej implementácie ET 2020 sa EÚ opiera o pracovné skupiny English (en) zložené z odborníkov, ktorých nominujú členské štáty a ďalšie zainteresované strany. Táto práca je súčasťou širšej spolupráce známej ako otvorená metóda koordinácie, ktorej cieľom je podporovať vzájomné učenie sa, výmenu osvedčených postupov, vnútroštátne reformy a rozvoj nástrojov na európskej úrovni.

EÚ takisto vykonáva analýzy jednotlivých krajín s cieľom podporiť členské štáty v rozvoji ich politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Tieto analýzy reagujú na výzvy, ktoré sú identifikované na úrovni EÚ, členských štátov a regiónov a ich cieľom je podporiť vzájomné učenie, výmenu osvedčených postupov, určovanie investičných potrieb a hodnotenie dosahovaného pokroku.

EÚ takisto podporuje viaceré konzultácie a činnosti spolupráce so zapojením zainteresovaných strán, ako sú poskytovatelia vzdelávania, občianska spoločnosť, podniky a organizácie sociálnych partnerov. Každoročne sa napríklad koná Európske fórum pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež, ktoré slúži na výmenu názorov medzi rôznymi zainteresovanými stranami z oblastí vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it).

Aké budú ďalšie kroky?

Krajiny EÚ môžu v období rokov 2014 – 2020 využiť príležitosti, ktoré ponúkajú program Erasmus+ a európske štrukturálne a investičné fondy, na zlepšenie výkonnosti svojich systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

 

Ďalšie informácie

Kľúčové zistenia z 28 krajín EÚ sú dostupné pre: