O co w tym chodzi?

Kształcenie i szkolenie mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego, przede wszystkim dlatego, że pozwalają dostosować umiejętności pracowników do potrzeb rynku pracy. Z tego powodu w ramach strategii „Europa 2020”, przyjętej w odpowiedzi na kryzys gospodarczy, Unia Europejska obrała sobie za cel ograniczenie odsetka osób przedwcześnie kończących edukację do mniej niż 10 proc. oraz zwiększenia odsetka osób posiadających wyższe wykształcenie do co najmniej 40 proc., do roku 2020.

Dlaczego jest to potrzebne?

W gospodarce opartej na wiedzy i w warunkach coraz głębszej globalizacji, Europa potrzebuje wykwalifikowanej siły roboczej, która byłaby konkurencyjna pod względem wydajności, jakości i innowacyjności.

Tymczasem niedawne badania wskazują, że 20 proc. osób w wieku produkcyjnym w UE w niskim stopniu opanowało umiejętności pisania, czytania i liczenia. Pogłębia to problem rosnącego rozdźwięku między nabywanymi przez ludzi umiejętnościami, a oczekiwaniami rynku pracy. To z kolei przyczynia się do wzrostu bezrobocia i ogranicza wzrost gospodarczy.

Kształcenie i szkolenie sprzyjają natomiast aktywnej postawie obywatelskiej oraz wspierają równość szans, włączenie społeczne i spójność społeczną.

Jak to działa?

Mimo że to państwa członkowskie odpowiadają za swoje systemy kształcenia i szkolenia, Unia Europejska ma do odegrania ważną rolę, polegającą na wspieraniu i uzupełnianiu działań podejmowanych przez państwa członkowskie w celu ulepszenia i unowocześnienia swoich systemów edukacji.

Cele, narzędzia i metody wspólnej pracy na szczeblu UE zostały określone w ramach strategicznych, określanych jako ET 2020. Ramy te obejmują okres do 2020 r.

Określają one priorytetowe obszary, w których należy zaplanować działania, wpisujące się w trzyletnie „cykle robocze”.

Postępy mierzone są za pomocą wskaźników oraz zestawu benchmarków opracowanych tak, by ułatwiały tworzenie polityki opartej na dowodach i identyfikowanie problemów.

W ramach strategii „Europa 2020” kraje UE otrzymują szczegółowe zalecenia dotyczące priorytetowych reform w danym roku („zalecenia dla poszczególnych krajów”).

Na czym to polega?

Wdrażając ET 2020, Unia Europejska korzysta z grup roboczych English (en) , w skład których wchodzą eksperci mianowani przez państwa członkowskie oraz inne zainteresowane podmioty. Praca grup jest częścią szerszej współpracy, określanej jako otwarta koordynacja, której celem jest wspieranie wzajemnego uczenia się, wymiana dobrych praktyk, wspomaganie reform krajowych oraz opracowywanie narzędzi unijnych.

Unia Europejska przygotowuje także analizy krajowe, w celu wsparcia państw członkowskich w tworzeniu polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Odnoszą się one do wyzwań rozpoznawanych na szczeblu unijnym, krajowych i regionalnym, a ich celem jest wspieranie wzajemnego uczenia się, wymiana najlepszych praktyk, określanie potrzeb inwestycyjnych i ocena dokonanych postępów.

UE propaguje również liczne konsultacje i współpracę z zainteresowanymi podmiotami, takimi jak instytucje kształcenia, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i organizacji zrzeszających partnerów społecznych. Odbywające się co rok Europejskie Forum Kształcenia, Szkolenia i Młodzieży jest platformą wymiany poglądów pomiędzy różnymi podmiotami zainteresowanymi kwestiami kształcenia, szkolenia i młodzieży Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) .

Jakie będą kolejne kroki?

W latach 2014-2020 kraje UE będą mogły udoskonalać swoje systemy kształcenia i szkolenia, korzystając z możliwości oferowanych przez program Erasmus+ oraz europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne.

 

Więcej informacji

Dla wszystkich 28 krajów UE dostępne są najważniejsze dane dotyczące: