O čemu se radi?

Obrazovanje i osposobljavanje ključni su za gospodarski i socijalni napredak, a pritom ključnu ulogu ima usklađivanje vještina s potrebama tržišta rada. Jednako tako, u okviru strategije Europa 2020. kako bi odgovorio na gospodarsku krizu, EU je postavio sljedeće ciljeve: smanjenje broja osoba koje prekidaju školovanje na manje od 10 % te povećanje broja osoba s visokoškolskom diplomom na najmanje 40 % do 2020.

Zašto je to potrebno?

U gospodarstvu koje se sve više temelji na znanju te je sve više globalizirano, Europi je potrebna dobro obučena radna snaga radi konkurentnosti s obzirom na produktivnost, kvalitetu i inovacije.

No, nedavno je dokazano da 20 % populacije EU-a u radnoj dobi ima slabe vještine pisanja i računanja. Sve veća nepodudarnost između vještina koje osobe stječu i onoga što se traži na tržištu rada time se dodatno povećava. Ti čimbenici pridonose nezaposlenosti i ograničavaju rast.

Obrazovanjem i osposobljavanjem potiču se osobni razvoj i aktivno građanstvo te se promiču jednakost, socijalna uključenost i kohezija.

Kako to funkcionira?

Iako je odgovornost za sustave obrazovanja i osposobljavanja na državama članicama, EU ima ključnu ulogu pri pružanju podrške i dodatnih napora za poboljšanje i moderniziranje njihovih sustava obrazovanja.

Ciljevi, instrumenti i sporazumi za zajednički rad na razini EU-a naznačeni su u strateškom okviru koji se naziva ET 2020. Okvir je na snazi do 2020.

Njime su definirana prioritetna područja za planiranje aktivnosti tijekom trogodišnjih „radnih ciklusa”.

Napredak se prati prema pokazateljima i skupu referentnih vrijednosti, osmišljenih kao doprinos donošenju politika na temelju dokaza i prepoznavanju izazova.

U okviru strategije Europa 2020. države članice EU-a svake godine dobivaju konkretne smjernice o prioritetnim reformama („preporuke za pojedine države”).

Što to ne obuhvaća?

Kako bi se osigurala uspješna provedba strategije ET2020, EU se oslanja na radne skupine English (en) sastavljene od stručnjaka koje imenuju države članice i drugi ključni dionici. Te su aktivnosti dio šire suradnje koja se naziva otvorena metoda koordinacije, a cilj je promicanje uzajamnog učenja, razmjenu dobrih praksi, poticanje nacionalnih reformi i razvoj alata na razini EU-a.

EU provodi i analize po državama radi podrške državama članicama pri razvoju politika obrazovanja i osposobljavanja. One su odgovor na izazove utvrđene na razini EU-a te nacionalnoj i regionalnoj razini, a cilj im je podržati uzajamno učenje, razmjenu najboljih praksi, utvrđivanje investicijskih potreba i procjenu napretka.

EU promiče i brojne aktivnosti savjetovanja i suradnje koje obuhvaćaju dionike kao što su davatelji obrazovnih usluga, civilno društvo, poduzeća i organizacije socijalnih partnera. Forum o obrazovanju, osposobljavanju i mladima godišnja je platforma za razmjenu mišljenja različitih dionika u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) .

Što je sljedeće?

U razdoblju 2014. – 2020. države članice EU-a mogu iskoristiti mogućnosti dostupne u okviru programa Erasmus+ i europskih strukturnih i investicijskih fondova kako bi poboljšale dostignuća svojih sustava obrazovanja i osposobljavanja.

 

Saznajte više

Ključni zaključci za svaku od 28 država članica dostupni su i za sljedeća područja: