Cad chuige é?

Tá oideachas agus oiliúint ríthábhachtach le haghaidh dul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta, mar sin de tá sé fíorthábhachtach cothromaíocht a lorg idir scileanna agus riachtanais an mhargaidh saothair. Dá réir sin, le dul i ngleic leis an ngéarchéim eacnamaíoch tá spriocanna leagtha síos ag an AE, faoin straitéis Eoraip 2020, mar atá líon na ndaoine a fhágann an scoil go luath a laghdú faoi bhun 10% agus líon na gcéimithe tríú leibhéal a mhéadú go 40% ar a laghad faoi 2020.

Cén fáth a bhfuil gá leis?

Toisc go bhfuil an geilleagar níos domhandaithe eolasbhunaithe ná riamh, tá fórsa saothair dea-oilte de dhíth ar an Eoraip ionas go mbeidh sí in ann bheith san iomaíocht ó thaobh táirgiúlachta, cáilíochta agus nuálaíochta de.

Tá sé léirithe le déanaí, áfach, gur féidir go bhfuil easpa scileanna litearthachta agus uimhearthachta ar 20% de dhaoine d'aois oibre san AE. Tá sé sin ag cur leis an neamhréir idir na scileanna atá ag daoine agus na scileanna atá de dhíth ar an margadh saothair. De dheasca na gcúinsí sin, méadaítear dífhostaíocht agus laghdaítear fás.

Treisíonn oideachas agus oiliúint forbairt phearsanta agus saoránacht ghníomhach agus cuireann siad cothromas, cuimsiú sóisialta agus comhtháthú sóisialta chun cinn.

Conas a oibríonn sé?

Cé gur ar na Ballstáit atá an fhreagracht as a gcórais oideachais agus oiliúna, tá ról tábhachtach ag an AE ag tacú agus ag cur le hiarrachtaí na mBallstát a gcórais oideachais a fheabhsú agus a nuachóiriú.

Tá na cuspóirí, na hionstraimí agus na socruithe le haghaidh oibre comhpháirtí ar leibhéal an AE leagtha amach sa chreat straitéiseach, ar a dtugtar ET 2020. Beidh an creat sin bailí go dtí 2020.

Faoin gcreat sin, tá réimsí tosaíochta sainaitheanta ina bpleanáiltear gníomhaíochtaí thar "thimthriallta oibre" a mhaireann trí bliana.

Le faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn baintear leas as táscairí agus as tagarmharcanna atá ceaptha cuidiú beartas a dhéanamh bunaithe ar fhianaise agus dúshláin a shainaithint.

Faoin straitéis Eoraip 2020, tugtar treoir shonrach do thíortha an AE gach bliain maidir le tosaíochtaí athchóirithe ("Moltaí a bhaineann go sonrach le tír faoi leith").

Cad atá i gceist leis?

Chun a chinntiú go gcuirfear ET 2020 chun feidhme, tá an AE ag brath ar mheithleacha oibre English (en) ina bhfuil saineolaithe atá ainmnithe ag na Ballstáit agus geallsealbhóirí tábhachtacha eile. Tá an obair sin mar chuid de chomhar níos forleithne ar a dtugtar an modh oscailte comhordaithe. Is é aidhm an mhodha sin foghlaim fhrithpháirteach, malartú dea-chleachtais, cothú athchóirithe náisiúnta agus forbairt uirlisí AE a chur chun cinn.

Déanann an AE anailís tíre freisin chun tacú leis na Ballstáit agus a mbeartas oideachais agus oiliúna á fhorbairt acu. Bíonn an anailís sin dírithe ar na dúshláin a shainaithnítear ar leibhéal an AE, an Bhallstáit agus an réigiúin, agus is é is aidhm léi tacú le foghlaim fhrithpháirteach, le malartú dea-chleachtais, le sainaithint riachtanas infheistíochta agus le measúnú ar dhul chun cinn.

Cuireann an AE go leor gníomhaíochtaí comhairliúcháin agus comhair chun cinn a bhaineann le geallsealbhóirí amhail soláthróirí foghlama, an tsochaí shibhialta, gnóthais agus eagraíochtaí comhpháirtíochta sóisialta. Deis bhliantúil is ea an Fóram Oideachais, Traenála agus Óige do na geallsealbhóirí éagsúla in oideachas, in oiliúint agus in earnáil na hóige Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) a mbarúlacha a mhalartú.

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

Sa tréimhse 2014-2020, beidh tíortha an AE in ann leas a bhaint as na deiseanna atá ar fáil faoin gclár Erasmus+ agus faoi Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa le feabhas a chur ar fheidhmíocht a gcóras oideachais agus oiliúna.

 

Tuilleadh eolais

príomhthorthaí ar fáil i gcás 28 tír an AE maidir le: