Taustaa

Koulutus on keskeinen tekijä sekä taloudellisen että yhteiskunnallisen kehityksen kannalta. On siis tärkeää varmistaa, että työvoiman taidot vastaavat työmarkkinoiden tarpeita. EU on asettanut Eurooppa 2020 -kasvustrategiassaan alle 10 prosenttiin ja kasvattaa korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden osuutta vähintään 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Uudistusten tarve

Globalisoituneessa osaamistaloudessa Eurooppa tarvitsee ammattitaitoista työvoimaa pystyäkseen kilpailemaan tuottavuudessa, laadussa ja innovoinnissa.

Tuoreiden tietojen mukaan kuitenkin jopa 20 prosentilla EU:n työikäisestä väestöstä on heikko luku- ja laskutaito. Lisäksi työvoiman taidot vastaavat yhä huonommin työmarkkinoiden tarpeita. Nämä tekijät lisäävät työttömyyttä ja haittaavat kasvua.

Koulutus tukee myös yksilöiden henkilökohtaista kehitystä ja aktiivista kansalaisuutta sekä edistää tasavertaisuutta ja sosiaalista osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta.

EU-tason strategia

Kukin EU:n jäsenmaa on vastuussa omasta koulutusjärjestelmästään, mutta EU:lla on tärkeä rooli näiden järjestelmien parantamis- ja uudenaikaistamispyrkimysten tukijana ja täydentäjänä.

EU-tason toimien tavoitteet, välineet ja järjestelyt esitetään eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisissa puitteissa (ET 2020).

Näissä vuoteen 2020 yltävissä puitteissa yksilöidään painopisteet, joiden perusteella suunnitellaan toimia kolmivuotisiksi työskentelyjaksoiksi.

Näyttöön perustuvan toimintapolitiikan lujittamiseksi ja haasteiden tunnistamiseksi edistymistä seurataan indikaattoreiden ja vertailuarvojen avulla.

Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti EU-maille annetaan joka vuosi maakohtaisia suosituksia, joilla niitä ohjataan toteuttamaan uudistuksia.

Yhteistyö

ET 2020 -strategian täytäntöönpanoa ohjaavat työryhmät English (en) , jotka koostuvat EU-maiden nimittämistä asiantuntijoista ja muiden keskeisten sidosryhmien edustajista. Tämä on osa laajempaa yhteistyötä, nk. avointa koordinointimenetelmää, jonka tavoitteena on edistää keskinäistä oppimista, hyvien toimintatapojen levittämistä, kansallisia uudistuksia ja EU:n tason työkalujen kehittämistä.

EU tekee myös maakohtaisia analyyseja, joilla tuetaan EU-maiden toimia niiden koulutuspolitiikan kehittämiseksi. Analyyseissa tarkastellaan EU:n, kansallisen ja alueellisen tason haasteita. Niiden tavoitteena on tukea keskinäistä oppimista ja hyvien toimintatapojen levittämistä, tunnistaa investointitarpeita ja arvioida edistystä.

EU edistää myös monenlaisia kuulemis- ja yhteistyötoimia, joissa on osallisina eri sidosryhmiä, kuten koulutuksen tarjoajia, kansalaisyhteiskunnan ja yritysmaailman edustajia sekä työmarkkinajärjestöjä. Vuosittain järjestettävä Euroopan koulutus- ja nuorisofoorumi tarjoaa koulutus- ja nuorisoalan Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) sidosryhmille tilaisuuden näkemysten vaihtoon.

Tulevat toimet

EU-maat voivat vuosina 2014–2020 hyödyntää Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen tukea koulutusjärjestelmiensä tehostamisessa.

 

Lisätietoja

Koottua tietoa kustakin EU-maasta: