Milles on küsimus?

Haridus ja koolitus on otsustava tähtsusega nii majandusliku kui ka sotsiaalse arengu seisukohast. Selle juures on oluline viia oskused tööturu vajadustega vastavusse. Majanduskriisile reageerimiseks loodud strateegia „Euroopa 2020” raames seadis EL eesmärgiks vähendada koolist väljalangejate osakaalu nii, et see jääks alla 10% ning suurendada kõrghariduse omandanute osakaalu aastaks 2020 vähemalt 40%ni.

Miks see on vajalik?

Üha enam globaliseeruva ja teadmistepõhise majanduse tingimustes vajab Euroopaheade oskustega töötajaid, et olla tootlikkuse, kvaliteedi ja innovatsiooni osas konkurentsivõimeline.

Hiljutised märgid viitavad aga sellele, et 20%-l ELi tööealisest elanikkonnast on kehv kirja- ja arvutamisoskus. See suurendab veelgi üha kasvavat lõhet inimeste omandatud oskuste ja tööturul nõutava vahel. Need tegurid soodustavad töötust ning piiravad majanduskasvu.

Haridus ja koolitus toetavad ka inimeste isiklikku arengut ja kodanikuaktiivsust ning edendavad võrdsust, sotsiaalset kaasatust ja ühtekuuluvust.

Kuidas see toimib?

Kuigi vastutus haridus- ja koolitussüsteemide osas lasub liikmesriikidel, on ELil täita oluline roll, mis seisneb liikmesriikide haridussüsteemide täiustamiseks ja ajakohastamiseks tehtavate jõupingutuste toetamises ning täiendamises.

Eesmärgid, vahendid ja menetlused ELi tasandil tehtavaks koostööks on sätestatud strateegilises raamistikus, mida kutsutakse HK 2020. Käesolev raamistik kehtib kuni aastani 2020.

Asjaomases raamistikus on määratletud prioriteetsed valdkonnad, et kavandada tegevust kolm aastat kestvate töötsüklite jooksul.

Edusamme jälgitakse näitajate abil ning võrdluses erinevate sihttasemetega, mis on loodud selleks, et panustada tõenduspõhisesse poliitikakujundamisse ja probleemide tuvastamisse.

Strateegia „Euroopa 2020” raames antakse ELi liikmesriikidele igal aastal konkreetseid juhiseid prioriteetsete reformide kohta (riigipõhised soovitused).

Mida see hõlmab?

Selleks et tagada HK 2020 edukas rakendamine, toetub EL töörühmadele English (en) , kuhu kuuluvad liikmesriikide ja muude peamiste sidusrühmade poolt määratud eksperdid. See töö on osa laiemast koostööst, mida teatakse ka kui avatud koordinatsiooni meetodit. Selle eesmärk on edendada vastastikust õpet, heade tavade vahetamist, riiklike reformide elluviimise hõlbustamist ning ELi tasandil kasutatavate vahendite väljatöötamist.

Samuti koostab EL riikide analüüse, et toetada liikmesriike nende haridus- ja koolituspoliitika arendamises. Need vastavad ELi, riiklikul ja piirkondlikul tasandil kindlaks määratavatele väljakutsetele ning nende eesmärk on toetada vastastikust õpet, parimate tavade vahetamist, investeerimisvajaduste tuvastamist ja edusammude hindamist.

EL edendab ka arvukaid konsultatsiooni- ja koostöötegevusi, millesse on kaasatud sidusrühmad, nagu koolituse pakkujad, kodanikuühiskond, ettevõtjad ning sotsiaalpartnerite organisatsioonid. Euroopa haridus-, koolitus- ja noortefoorum on platvorm iga-aastaseks seisukohtade vahetamise kohaks erinevatele haridus-, koolitus- ning noortevaldkonna Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) sidusrühmadele.

Millised on järgmised sammud?

Ajavahemikul 2014–2020 saavad ELi liikmesriigid kasutada programmi Erasmus+ ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide pakutavaid võimalusi, et parandada oma haridus- ja koolitussüsteemide toimimist.

 

Lisateave

Peamised järeldused iga 28 ELi liikmesriigi kohta on samuti kättesaadavad: