Περί τίνος πρόκειται;

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι καίριας σημασίας για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο και, ειδικότερα, η ευθυγράμμιση των δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας παίζει καθοριστικό ρόλο. Στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, η ΕΕ έθεσε ως στόχο να μειώσει τον κάτω από το 10% και να αυξήσει το ποσοστό των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο 40% τουλάχιστον μέχρι το 2020.

Γιατί είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης;

Σε μια οικονομία που είναι όλο και περισσότερο παγκοσμιοποιημένη και βασισμένη στη γνώση, η Ευρώπη χρειάζεται εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό ανταγωνιστικό από την άποψη της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της καινοτομίας.

Παρ΄ όλα αυτά, πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι το 20% του ενεργού πληθυσμού της ΕΕ διαθέτει χαμηλές δεξιότητες στη γραφή, την ανάγνωση και την αριθμητική. Το πρόβλημα αυτό προστίθεται στο διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων που αποκτούν οι νέοι και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας. Οι παράγοντες αυτοί συμβάλλουν στην αύξηση της ανεργίας και τον περιορισμό της ανάπτυξης.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση ενισχύουν επίσης την προσωπική εξέλιξη και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, ενώ παράλληλα προάγουν την ισότητα, την κοινωνική ένταξη και τη συνοχή.

Με ποιον τρόπο λειτουργεί;

Αν και κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για το δικό του σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η ΕΕ παίζει σημαντικό ρόλο στηρίζοντας και συμπληρώνοντας τις προσπάθειες των κρατών μελών να βελτιώσουν και να εκσυγχρονίσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα.

Οι στόχοι, τα εργαλεία και οι ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην κοινή δράση σε επίπεδο ΕΕ περιγράφονται στο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, γνωστού και ως ΕΚ 2020. Το πλαίσιο αυτό θα ισχύει μέχρι το 2020.

Εντός του πλαισίου αυτού, έχουν καθοριστεί τομείς προτεραιότητας για την ανάληψη δραστηριοτήτων ανά τριετείς «κύκλους εργασίας».

Η πρόοδος παρακολουθείται μέσω δεικτών και κριτηρίων αναφοράς, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής και τον εντοπισμό των προκλήσεων.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπης 2020, οι χώρες της ΕΕ λαμβάνουν κάθε χρόνο συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις προτεραιότητας κάθε χρόνο («Συστάσεις ανά χώρα»).

Τι περιλαμβάνει;

Για την επιτυχή υλοποίηση του ΕΚ 2020, η ΕΕ βασίζεται σε ομάδες εργασίας English (en) που απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες διορισμένους από τα κράτη μέλη, καθώς και από άλλους ιθύνοντες. Το έργο τους αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συνεργασίας, γνωστής ως ανοικτή μέθοδος συντονισμού, η οποία στοχεύει στην προώθηση της αμοιβαίας μάθησης, στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, στη στήριξη των εθνικών μεταρρυθμίσεων και στην ανάπτυξη εργαλείων σε επίπεδο ΕΕ.

Επίσης, η ΕΕ πραγματοποιεί αναλύσεις ανά χώρα για να βοηθήσει τα κράτη μέλη στη χάραξη των πολιτικών τους για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Οι αναλύσεις αυτές ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που εντοπίζονται σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και στοχεύουν στη στήριξη της αμοιβαίας μάθησης, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τον εντοπισμό των επενδυτικών αναγκών και την αξιολόγηση της προόδου.

Η ΕΕ προωθεί επίσης πολυάριθμες δραστηριότητες διαβούλευσης και συνεργασίας, στις οποίες συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεις και οργανώσεις κοινωνικών εταίρων. Το φόρουμ εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας είναι μια ετήσια πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) .

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Το διάστημα 2014-2020, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους παρέχει το πρόγραμμα Erasmus+ καθώς και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, προκειμένου να βελτιώσουν τις επιδόσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Περισσότερα

Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα βασικά στοιχεία για κάθε μια από τις 28 χώρες της ΕΕ, όσον αφορά: