Hvad går det ud på?

Uddannelse er vigtigt for både økonomisk og samfundsmæssigt fremskridt, og det er i den forbindelse vigtigt at tilpasse kvalifikationer til behovet arbejdsmarkedet. Af samme årsag sætter EU med sin Europa 2020-strategi for at komme ud af den økonomiske krise, mål om at mindske antallet af personer, som forlader skolen tidligt, til under 10 % og øge andelen af kandidater fra videregående uddannelser til mindst 40 % inden 2020.

Hvorfor er det nødvendigt?

I en stadig mere globaliseret og videnbaseret økonomi har Europa brug for en veluddannet arbejdsstyrke for at kunne konkurrere på produktivitet, kvalitet og innovation.

Nye tal tyder dog på, at 20 % af EU's befolkning i den arbejdsdygtige alder har dårlige læse- og regnefærdigheder. Det bidrager til det voksende misforhold mellem de kvalifikationer, folk erhverver sig, og de kvalifikationer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Disse faktorer bidrager desuden til arbejdsløshed og begrænset vækst.

Uddannelse styrker også den personlige udvikling og aktivt borgerskab og fremmer lighed, social inklusion og samhørighed.

Hvordan fungerer det?

Selvom medlemslandene har ansvaret for deres uddannelsessystemer, spiller EU en vigtig rolle med hensyn til at støtte og supplere deres bestræbelser på at forbedre og modernisere systemerne.

Målsætningerne, instrumenterne og ordningerne for det fælles arbejde på EU-plan er skitseret i den strategiske ramme, også kaldet ET2020. Rammen gælder frem til 2020.

Inden for denne ramme udvælges prioriterede indsatsområder over "arbejdscyklusser" af hver tre år.

Fremskridtet overvåges ved hjælp af indikatorer og en række benchmarks, hvilket skal bidrage til evidensbaseret politikudformning og til at finde frem til problemerne.

Inden for Europa 2020-strategien gives EU-landene specifik årlig vejledning om prioritetsreformer ("landespecifikke henstillinger").

Hvad omfatter det?

For at sikre en vellykket gennemførelse af ET 2000 anvender EU arbejdsgrupper English (en) bestående af eksperter udpeget af medlemslandene og andre interesserede parter. Dette arbejde er led i et bredere samarbejde kaldet den åbne koordinationsmetode, som skal fremme gensidig læring og udveksling af god praksis, skabe nationale reformer og udvikle værktøjer på EU-plan.

EU gennemfører også landeanalyser, som støtter medlemslandene i udviklingen af deres uddannelsespolitikker. Analyserne ser på de udfordringer, som udpeges på europæisk, nationalt og regionalt plan, og sigter mod at støtte gensidig læring, udveksling af bedste praksis, kortlægning af investeringsbehov og vurdering af fremskridtet.

EU fremmer også konsultationer og samarbejdsaktiviteter med interesserede parter såsom undervisningsudbydere, civilsamfundet, virksomheder og arbejdsmarkedsorganisationer. European Education, Training and Youth Forum er det årlige forum for udveksling af synspunkter mellem de forskellige parter inden for undervisning, erhvervsuddannelse og ungdom Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) .

Hvad skal der nu ske?

I 2014-2020 kan EU-landene bruge de muligheder, som er tilgængelige gennem programmet Erasmus+ og de europæiske struktur- og investeringsfonde, til at forbedre deres uddannelsessystemers resultater.

 

Læs mere

De vigtigste resultater for hvert af de 28 EU-lande er også tilgængelige for: