O co se jedná?

Vzdělávání a odborná příprava jsou zásadní pro hospodářský i společenský pokrok, přičemž hlavním úkolem je sladit poskytované znalosti a dovednosti v rámci vzdělávacího systému s potřebami trhu práce. V této souvislosti si EU v rámci své strategie Evropa 2020, která je reakcí na hospodářskou krizi, stanovila cíl snížit do roku 2020 podíl studentů, kteří nedokončí sekundární vzdělání, na méně než 10 % a naopak zvýšit podíl absolventů vysokoškolského studia na alespoň 40 %.

Proč je to nezbytné?

Ve stále globalizovanějším hospodářství založeném na znalostech potřebuje Evropakvalifikovanou pracovní sílu, aby obstála proti konkurenci co do produktivity, kvality a inovací.

Podle nedávné studie však 20 % obyvatel EU v produktivním věku disponuje nedostatečnými dovednostmi v oblasti čtení a psaní. Tím se rozdíl mezi dovednostmi vyžadovanými na pracovním trhu a jejich reálnou nabídkou jen zvětšuje. A to přispívá ke zvyšování nezaměstnanosti a omezení hospodářského růstu.

Vzdělávání a odborná příprava rovněž posiluje osobní rozvoj občanů, jejich angažovanost ve společnosti a podporuje rovnoprávnost, sociální začlenění a soudržnost.

Jak to funguje?

Odpovědnost za systém vzdělávání a odborné přípravy nesou jednotlivé členské státy. Evropská unie jim poskytuje podporu a vyvíjí dodatečnou činnost v zájmu modernizace a zlepšení vzdělávacích systémů.

Cíle, nástroje a opatření pro tuto spolupráci na celounijní úrovni jsou uvedeny ve strategickém rámci ET 2020. Ten je platný do roku 2020.

Jsou v něm stanoveny prioritní oblasti a plán činnosti během tříletých pracovních cyklů.

Zároveň je pomocí indikátorů a mezních hodnot sledován dosažený pokrok. Tím je zajištěno, že se při tvorbě politik vychází z doložených poznatků a že se včas zjistí vzniklé problémy.

V rámci strategie Evropa 2020 jsou jednotlivým zemím EU každoročně poskytována doporučení týkající se realizace reforem v prioritních oblastech (tzv. specifická doporučení pro jednotlivé země).

Co to obnáší?

EU realizuje cíle strategického rámce pro evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET2020) pomocí pracovních skupin English (en) složených z odborníků z jednotlivých členských zemí a klíčových zainteresovaných stran. Tato činnost je součástí širší spolupráce s názvem Otevřená metoda koordinace, jejímž cílem je propagovat vzájemné učení, sdílení osvědčených postupů, prosazování vnitrostátních reforem a rozvíjení nástrojů na celoevropské úrovni.

Kromě toho Unie analyzuje situaci v jednotlivých zemích, aby členské státy mohla podpořit při tvorbě politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Ty reagují na problémy zjištěné na celounijní, národní i regionální úrovni a usilují o podporu vzájemného učení, sdílení osvědčených postupů, zjišťování investičních potřeb a hodnocení dosaženého pokroku.

EU rovněž organizuje řadu konzultací se zapojením zainteresovaných stran, např. vzdělávacích institucí, podniků, občanské společnosti či sociálních partnerů, a vyvíjí další činnosti v oblasti spolupráce. Každoročně se například pořádá Evropské fórum pro vzdělávání, odbornou přípravu a mládež, které slouží jako platforma pro sdílení názorů mezi různými subjekty, které se věnují vzdělávání, odborné přípravě a mládeži Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) .

Jak se bude postupovat dál?

V období 2014–2020 mohou členské země v zájmu zlepšení efektivity svých systémů vzdělávání a odborné přípravy využít příležitostí, které jim nabízí program Erasmus+ a Evropské strukturální a investiční fondy.

 

Další informace

Hlavní poznatky týkající se situace v jednotlivých 28 členských zemích EU naleznete také zde: