За какво става въпрос?

Образованието и обучението са от решаващо значение за икономическия и социалния напредък, като най-важно е изграждането на умения, които са необходими на пазара на труда. В отговор на икономическата криза в своята стратегия „Европа 2020“ ЕС си постави за цел да понижи броя на преждевременно напускащите училище до под 10% и да увеличи дела на завършващите висше образование на поне 40% до 2020 г.

Защо е необходимо това?

Във все по-глобализираната и основана на знания икономика Европа се нуждае от квалифицирана работна сила, за да може да се конкурира успешно по производителност, качество и новаторство.

Скорошни данни обаче показват, че 20% от европейското население в трудоспособна възраст имат слаба езикова и математическа грамотност. Това се прибавя към все по-голямото несъответствие между уменията, които хората придобиват, и уменията, които се търсят на трудовия пазар. Тези фактори допринасят за безработицата и ограничават растежа.

Чрез образованието и обучението освен това се укрепват личностното развитие и активното гражданство и се насърчават равенството, социалното приобщаване и сближаването.

Как функционира това?

Страните членки отговарят за системите за образование и обучение, а ЕС играе важна роля чрез подпомагане и допълване на техните усилия за подобряване и модернизиране на образователните системи.

Целите, инструментите и договореностите за съвместна работа на европейско равнище са описани в стратегическата рамка, наричана ET 2020. Тази рамка е валидна до 2020 г.

В нея се посочват приоритетни области, по които се планират дейности в „работни цикли“ от по три години.

Напредъкът се контролира с помощта на индикатори и се сравнява със зададени показатели, предназначени да служат за изготвяне на основани на доказателства политики и определяне на предизвикателствата.

Съгласно стратегията „Европа 2020“ страните от ЕС получават всяка година специфични за всяка една от тях насоки за приоритетни реформи („специфични за всяка държава препоръки").

Какво включва това?

За да осигури успешното прилагане на ET 2020, ЕС разчита на работни групи English (en) , съставени от експерти от държавите членки и други заинтересовани лица. Тази работа е част от по-широко сътрудничество, известно като отворен метод на координация, с което се цели насърчаването на взаимно обучение, обмен на добри практики, извършване на национални реформи и създаване на инструменти на равнище ЕС.

ЕС извършва и анализи на страните, за да ги подкрепи в развитието на тяхната политика в областта на образованието и обучението. Те дават отговори на предизвикателствата, определени на европейско, национално и регионално равнище, и имат за цел да подкрепят взаимното обучение, обмена на най-добри практики, идентифицирането на нуждите от инвестиции и оценката на напредъка.

ЕС също така насърчава консултации и сътрудничество, включващи заинтересовани страни като доставчици на обучение, гражданско общество, предприятия и социални партньори. Европейският форум за образованието, обучението и младежта е годишна платформа за обмен на гледни точки между различните заинтересовани страни в областта на образованието, обучението и младежта Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) .

Какви са следващите стъпки?

През периода 2014—2020 г. страните от ЕС могат да използват възможностите, които предоставят програма „Еразъм+“ и европейските структурни и инвестиционни фондове, за да подобрят резултатите на своите образователни системи.

 

Още по темата

Други изводи за всяка от 28-те страни от ЕС: