Pregled izobraževanja in usposabljanja je vsakoletna publikacija, ki zajame premike v izobraževanju in usposabljanju v EU. Prispeva k ciljem strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020); splošni strategiji Evropske komisije za gospodarsko rast in zaposlovanje (Evropa 2020); in koordinaciji ekonomskih politik v evropskem semestru.

Pregled meri napredek EU in posameznih držav pri:

  • uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020 v zvezi s šolskim osipom in terciarno izobrazbo
  • izpolnjevanju referenčnih meril ET 2020 za vključenost v predšolsko vzgojo in varstvo, izobraževanje odraslih, obvladovanje temeljnih spretnosti, zaposljivost novih diplomantov
  • izvajanju medsektorskih prednostnih nalog, kot je financiranje izobraževanja in poklicnega razvoja učiteljev

Pregled prinaša mednarodno primerjavo in analizo po državah, zato je osnova za razprave o prednostnih nalogah v izobraževanju in usposabljanju ter o nacionalnih reformah izobraževanja. Je tudi zanesljiv in ažuren vir informacij za medsebojno učenje držav članic EU.

Pregled izobraževanja in usposabljanja črpa iz raznih kvantitativnih in kvalitativnih virov, med njimi so podatki Eurostata, študije in ankete OECD, analize sistemov izobraževanja, ki jih opravlja mreža Eurydice, kvantitativne analize naborov podatkov in akademske mreže.

Pregled izobraževanja in usposabljanja 2016

Zastave ©Alhovik

Vprašanja

Morebitna vprašanja v zvezi s Pregledom izobraževanja in usposabljanja 2016 ter zahtevke za podatke, uporabljene v tabelah, pošljite po elektronski pošti na naslov eac-monitor@ec.europa.eu.

Spremljajte nas na Twitterju: oznaki @EUErasmusplus in #ETMonitor.