Monitor vzdelávania a odbornej prípravy je každoročne uverejňovaná publikácia, v ktorej sa zachytáva vývoj systémov vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ. Prispieva k dosiahnutiu cieľov strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020), celkovej stratégie Komisie pre rast a zamestnanosť (Európa 2020) a koordinácie hospodárskej politiky v rámci európskeho semestra.

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy sleduje pokrok EÚ a jej členských štátov v týchto oblastiach:

  • ciele stratégie Európa 2020 v oblasti predčasného ukončenia školskej dochádzky a dosiahnutia terciárneho vzdelania,
  • referenčné hodnoty ET 2020, pokiaľ ide o účasť na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve, vzdelávanie dospelých, dosahovanie slabších výsledkov v oblasti základných zručností a zamestnateľnosť čerstvých absolventov,
  • prierezové prioritné témy, ako je napríklad financovanie vzdelávania a profesijný rozvoj učiteľov.

Údaje z monitora, ktoré sú založené na medzinárodnom porovnaní a analýzach jednotlivých krajín, prispievajú k diskusii o prioritných témach v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, k diskusiám o vnútroštátnych reformách vzdelávania a slúžia ako spoľahlivý a aktuálny zdroj informácií pre partnerskú výmenu skúseností medzi členskými štátmi EÚ.

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy vychádza zo širokej škály kvantitatívnych a kvalitatívnych zdrojov vrátane údajov Eurostatu, štúdií a prieskumov OECD, analýz vzdelávacích systémov vykonávaných sieťou EURYDICE, kvantitatívnej analýzy súborov údajov z prieskumov a akademických sietí.

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2016

vlajky ©Alhovik

Otázky

Otázky týkajúce sa vydania Monitora vzdelávania a odbornej prípravy za rok 2016, ako aj žiadosti o údaje, z ktorých vychádzajú tabuľky a hodnoty, posielajte na eac-monitor@ec.europa.eu.

Môžete nás sledovať aj na Twitteri – @EUErasmusplus a #ETMonitor.