„Monitor kształcenia i szkolenia” to coroczna publikacja poświęcona rozwojowi systemów kształcenia i szkolenia w UE. Przyczynia się on do realizacji celów strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia, ogólnej strategii Komisji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia i europejskiego semestru koordynacji polityki gospodarczej.

Tematem monitora są postępy UE i jej państw członkowskich w zakresie:

  • realizacji celów strategii „Europa 2020” dotyczących zjawiska przedwczesnego kończenia nauki i odsetka absolwentów uczelni wyższych
  • zmian wskaźników ET2020 dotyczących uczestnictwa we wczesnej edukacji i opiece, kształcenia dorosłych, słabych wyników w zakresie podstawowych umiejętności i sytuacji absolwentów na rynku pracy
  • realizacji priorytetowych celów w obszarach przekrojowych, takich jak finansowanie kształcenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Porównania i analizy sytuacji w poszczególnych krajach stanowią wkład do debaty dotyczącej priorytetowych tematów z zakresu kształcenia i szkolenia. Monitor jest inspiracją dla krajowych dyskusji o reformach kształcenia i źródłem wiarygodnych i aktualnych informacji umożliwiającym państwom członkowskim UE uczenie się od siebie nawzajem.

„Monitor kształcenia i szkolenia” wykorzystuje szeroki zakres źródeł jakościowych i ilościowych, w tym dane Eurostatu, badania i analizy OECD, analizy systemów edukacyjnych prowadzone przez sieć Eurydice, analizy ilościowe zestawów danych oraz informacje dostarczone przez środowiska akademickie.

Monitor kształcenia i szkolenia (2016 r.)

Flagi ©Alhovik

Pytania

Pytania dotyczące wydania „Monitora kształcenia i szkolenia” z 2016 r., jak również prośby o dane, na podstawie których opracowano tabele i wykresy, prosimy przesyłać na adres eac-monitor@ec.europa.eu.

Zapraszamy na nasz profil na Twitterze: @EUErasmusplus i #ETMonitor.