Izglītības un apmācības pārskatu publicē reizi gadā, un tas raksturo izglītības un apmācības attīstību Eiropas Savienībā. Tas palīdz sasniegt mērķus, kas paredzēti ES stratēģiskajā sistēmā Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (“ET 2020”), vispārējā Komisijas stratēģijā izaugsmei un nodarbinātībai (“Eiropa 2020”) un Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgada ciklā.

Pārskatā ir novērtēts ES un valstu progress ceļā uz:

  • stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem, kuri attiecas uz priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu un augstākās izglītības iegūšanu;
  • programmas “Izglītība un apmācība 2020” atsauces kritēriju izpildi, kas attiecas uz līdzdalību pirmsskolas izglītības un aprūpes programmās, pieaugušo izglītību, vājiem rezultātiem pamatprasmju apguvē un augstskolu beidzēju nodarbināmību;
  • pārnozaru prioritātēm, starp kurām būtu jāmin finansējums izglītībai un skolotāju profesionālā izaugsme.

Pateicoties starptautiskiem salīdzinājumiem un dažādu valstu analīzei, šis izglītības un apmācības pārskats veicina diskusijas par izglītības un apmācības prioritārajiem tematiem, sniedz vielu debatēm par valstu izglītības reformām un noder par uzticamu un aktuālu datu avotu, lai mācītos no līdzbiedriem citās ES dalībvalstīs.

Izglītības un apmācības pārskata pamatā ir dažādi kvantitatīvi un kvalitatīvi datu avoti, tostarp “Eurostat” dati, OECD pētījumi un apsekojumi, tīklā “Eurydice” veiktā izglītības sistēmu analīze, apsekojumu datu kopu kvantitatīvā analīze un akadēmisko tīklu dati.

2016. gada izglītības un apmācības pārskats

karogi ©Alhovik

Jautājumi

Jautājumus par 2016. gada Izglītības un apmācības pārskatu un pieprasījumus sniegt datus, kuri ir tabulas un aprēķinu pamatā, lūdzam sūtīt uz eac-monitor@ec.europa.eu.

Sekojiet mums tviterī, izmantojot atsauces @EUErasmusplus un #ETMonitor.