/education/file/monitor-2017-newsjpg_ltmonitor-2017-news.jpg

Education and Training Monitor 2017

Apie stebėsenos biuletenį glaustai

Stebėsenos biuletenis yra kasmet skelbiamas svarbiausias Komisijos leidinys, skirtas švietimui ir mokymui ES.

Esminė ES pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo darbotvarkės dalis yra Europos švietimo ir mokymo stiprinimas. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje duomenys lyginami tarptautiniu mastu ir pateikiama šalių analizė, todėl jis skatina diskusijas prioritetinėmis švietimo ir mokymo temomis bei suteikia informacijos diskusijoms dėl nacionalinių švietimo reformų.

Pagrindinė šių metų stebėsenos biuletenio tema yra nelygybė – problema, kuri šiuo metu kyla daugeliui europiečių. Spręsdamos iš kartos į kartą besikartojančių nesėkmių mokantis problemą ar padėdamos įveikti sunkumus, kurių kyla žemos kvalifikacijos migrantams, ES valstybės narės įvairiais būdais pasitelkia švietimą ir mokymą, kad užtikrintų teisingumą savo visuomenėse.

Stebėsenos biuletenį tvirtina visų ES valstybių narių valdžios atstovai, jame apžvelgiama, kokią pažangą daro ES ir atskiros šalys siekdamos šešių tikslų:

  1. Kad švietimo ir mokymo programų nebaigusių asmenų dalis būtų mažesnė nei 10 %.
  2. Kad aukštąjį išsilavinimą įgijusių 30–34 m. amžiaus asmenų dalis būtų 40 %.
  3. Kad vaikų, dalyvaujančių ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros programose, dalis būtų 95 %.
  4. Kad mokinių, kurių skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų gebėjimai yra prasti, dalis būtų mažesnė nei 15 %.
  5. Kad neseniai mokslą baigusių absolventų užimtumo lygis būtų 82 %.
  6. Kad 15 % suaugusiųjų dalyvautų suaugusiųjų mokymosi programose.

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis grindžiamas įvairiais kiekybiniais ir kokybiniais šaltiniais, tarp kurių yra Eurostato duomenys, EBPO tyrimai ir tinklo „Eurydice“ atliekama švietimo sistemų analizė. Stebėsenos biuletenis yra patikimas naujausios informacijos šaltinis, kuriuo remdamosi 28 ES valstybės narės gali sekti viena kitos pavyzdžiu.

Dokumentai

Duomenų rinkiniai

Klausimai

Klausimus, susijusius su 2017 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuleteniu, ir duomenų, kuriais grindžiamos lentelės ir diagramos, prašymus reikėtų siųsti adresu eac-monitor@ec.europa.eu.

Taip pat galite skaityti mūsų žinutes tinkle „Twitter“ (saitažodžiai @EUErasmusplus ir #ETMonitor).