/education/file/monitor-2017-newsjpg_gamonitor-2017-news.jpg

Education and Training Monitor 2017

An Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint – buneolas

Foilseachán suaitheanta bliantúil an Choimisiúin ar oideachas agus oiliúint san Aontas Eorpach is ea an Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint.

Tá feabhsú an oideachais agus na hoiliúna san Eoraip ag croílár chlár oibre an Aontais Eorpaigh don fhás cliste inbhuanaithe cuimsitheach. Is féidir comparáid a dhéanamh ar bhonn idirnáisiúnta mar aon le hanailís de réir tíre leis an bhFaireachán ar Oideachas agus Oiliúint, agus dá bhrí sin spreagtar plé ar théamaí tosaíochta don oideachas agus don oiliúint agus cuirtear bonn eolais faoin díospóireacht ar leasú an oideachais sna Ballstáit.

Is é an neamh-chomhionannas mórthéama eagrán na bliana seo, agus léirítear na dúshláin thromchúiseacha atá roimh go leor de mhuintir na hEorpa sa lá atá inniu ann. Baineann na Ballstáit leas as an oideachas agus an oiliúint ar bhealaí éagsúla chun comhionannas a bhaint amach ina sochaí féin, mar shampla nuair a bhíonn siad ag dul i ngleic le tearcghnóthachtáil oideachasúil ó ghlúin go glúin nó leis na deacrachtaí a bhíonn ag imircigh atá ar bheagán oiliúna.

Úsáideann an Faireachán sé sprioc le dul chun cinn an Aontais agus an Bhallstáit a léiriú, agus thacaigh ionadaithe rialtais as gach ceann de na Ballstáit leis na spriocanna sin. Seo iad:

  1. an ráta luathfhágála oideachais agus oiliúna a laghdú go dtí níos lú ná 10%
  2. oideachas tríú leibhéal a bheith bainte amach ag 40% dóibh siúd atá 30–34 bliana d'aois
  3. leibhéal rannpháirteachais 95% a bhaint amach in oideachas agus cúram na luathóige
  4. tearcghnóthachtáil sa léitheoireacht, sa mhatamaitic agus san eolaíocht a laghdú go dtí faoi bhun 15%
  5. ráta fostaíochta 82% a bhaint amach ina measc siúd a fuair céim le déanaí
  6. leibhéal rannpháirteachais 15% san fhoghlaim a bhaint amach i measc daoine fásta

Baineann an Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint leas as raon leathan foinsí cainníochtúla agus cáilíochtúla, lena n-áirítear sonraí Eurostat, staidéir agus suirbhéanna ón ECFE, agus anailís ar chórais oideachais atá déanta ag Líonra Eurydice. Is é an Faireachán an phríomhfhoinse eolais iontaofa cothrom le dáta a chuidíonn le daoine i mBallstáit an Aontais foghlaim ó chéile.

Doiciméid a íoslódáil

Sonraí a chuardach

Ceisteanna

Is chuig eac-monitor@ec.europa.eu is ceart ceisteanna faoi eagrán 2017 den Fhaireachán ar Oideachas agus Oiliúint a chur. Is chuig an seoladh céanna is ceart iarratais ar na sonraí is bunús leis na táblaí agus na figiúirí a chur freisin.

Is féidir sinn a leanúint ar Twitter le @EUErasmusplus agus #ETMonitor.