Foilseachán bliantúil is ea an Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint a léiríonn na hathruithe atá ag teacht ar chórais oideachais agus oiliúna san Aontas Eorpach. Cuireann sé le cuspóirí Chreat Straitéiseach an Aontais Eorpaigh le haghaidh comhar san oideachas agus san oiliúint (ET 2020); straitéis fhoriomlán an Choimisiúin le haghaidh fáis agus fostaíochta (Eoraip 2020) agus le haghaidh thimthriall an tSeimeastair Eorpaigh ar chomhordú an bheartais eacnamaíoch.

Léiríonn an Faireachán dul chun cinn an Aontais agus an Bhallstáit i dtreo:

  • Spriocanna Eoraip 2020 maidir le luathfhágáil na scoile agus gnóthachtáil san oideachas tríú leibhéal
  • Tagarmharcanna Oideachas agus Oiliúint 2020 maidir le rannpháirtíocht san oideachas agus cúram na luath-óige, foghlaim aosach, tearcghnóthachtáil bunscileanna, agus cumas céimithe nua dul i mbun fostaíochta
  • Téamaí tosaíochta trasearnálacha, amhail maoiniú an oideachais agus forbairt ghairmiúil múinteoirí

I ngeall ar an bhFaireachán, de bharr gur féidir comparáid idirnáisiúnta idir tíortha a dhéanamh mar aon le hanailís de réir tíre, spreagtar plé ar théamaí tosaíochta don oideachas agus don oiliúint agus cuirtear bonn eolais faoin díospóireacht ar leasú an oideachais sna Ballstáit. Foinse eolais iontaofa cothrom le dáta é freisin a chuidíonn le daoine i mBallstáit an Aontais foghlaim ó chéile.

Braitheann an Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint ar raon leathan foinsí cainníochtúla agus cáilíochtúla, lena n-áirítear sonraí Eurostat, staidéir agus suirbhéanna ón ECFE, anailís ar chórais oideachais atá déanta ag Líonra Eurydice, anailís chainníochtúil ar thacair shonraí ó shuirbhéanna, agus líonraí acadúla.

Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint 2016

bratacha © Alhovik

Ceisteanna

Is chuig eac-monitor@ec.europa.eu is ceart ceisteanna faoi eagrán 2016 den Fhaireachán ar Oideachas agus Oiliúint a chur. Is chuig an seoladh céanna is ceart iarratais ar na sonraí is bunús leis na táblaí agus na figiúirí a chur freisin.

Is féidir muid a leanúint ar Twitter le @EUErasmusplus agus #ETMonitor.